1. javni razpis za podukrep 16.2 - Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je podpora za izvedbo pilotnih projektov in projektov Evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti (v nadaljnjem besedilu: projekti EIP).

Več o pogojih najete tukaj.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 5.000.000 eurov. Javni razpis je strukturiran v dva sklopa glede na vrsto projekta, in sicer:

  • 1.000.000 eurov za pilotne projekte: sklop 1,
  • 4.000.000 eurov za projekte EIP: sklop 2.

Razpisuje: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok: Vnos prijavnega obrazca in prilog iz četrtega odstavka 6. člena Uredbe v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 26. februarja 2018 do vključno 25. maja 2018 do 24. ure.

Dodatne informacije:

  • INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana, Tel: (01) 580-77-92, Faks: (01) 478-92-06, e-pošta: aktrp@gov.si,
  • INFO točke KGZS (Priloga št. 1 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa).

Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Prijavite se na naše e-novice!.