LAS Gorenjska košarica

Lokalna akcijska skupina za razvoj podeželja Gorenjska košarica  (LAS) je bila kot neprofitno pogodbeno partnerstvo, ustanovljena 2007 ter ima čez 70 ustanovnih članov iz javnega, zasebnega in neprofitnega sektorja in deluje na območju 14 občin Gorenjske; Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorje, Jesenice, Jezersko, Mestna občina  Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Tržič in Žirovnica.

Od leta 2007 je Lokalna akcijska skupina v sodelovanju s partnerji izvedla vrsto, s sredstvi LEADER sofinanciranih, uspešnih projektov, ki so prispevali k razvoju podeželja:  vzpostavitev tematskih poti in otroških igrišč na podeželju,  oprema za prireditve, priprava in izvedba otroškega parlamenta na temo ohranjanja narave in pomena tradicionalnih znanj, osveščanje in odstranjevanje invazivnih rastlin, vzpostavitev prvega biodinamičnega učnega vrta na Gorenjskem, popis in označitev hiš s starimi hišnimi imeni,  razvoj  in pilotna izvedba turističnih produktov, manjša oprema za tržnice in turistično informacijske centre, skrb za starejše  z izvedbo pilotnih delavnic in izdelavo visokih gred ter hotelov za žuželke, …

Trenutno poteka novo programsko obdobje 2014-2020, novi izzivi in nove naloge ter ključne s strani države določene prioritete razvoja in ukrepanja; ustvarjanje novih delovnih mest razvoj osnovnih storitev,varstvo okolja in ohranjanje narave, večja vključenost mladih, žensk in ranljivih skupin.

 

Naziv aktivnosti: Podpora za tekoče stroške in stroške animacije v okviru Lokalne akcijske skupine LAS Gorenjska košarica 2014-2020.

Opis: Podpora iz podukrepa »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije« (podukrep 19.4) je namenjena za sofinanciranje stroškov, ki nastanejo pri upravljanju in delovanju LAS, vključno s spremljanjem in vrednotenjem SLR, animaciji območja LAS in pomoči potencialnim upravičencem za razvijanje projektnih idej in pripravo operacij.

Cilj: Cilj CLLD je spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji, zmanjševanje regionalnih razvojnih razlik in gospodarski razvoj območij. Poleg tega pa je cilj prispevati k ohranjanju narave, varstvu okolja, kulturne dediščine, kulturne krajine in njenih elementov.
Cilj LAS Gorenjska košarica je celovit razvoj območja LAS Gorenjska košarica in povezovanje lokalnih akterjev v urbanih območjih in na podeželju za pripravo skupnih operacij na javne pozive LAS Gorenjska košarica.

CILJI SLR:

• Izkoristiti endogene potenciale za razvoj dinamičnega konkurenčnega podjetništva.
• Spodbuditi razvoj podjetniške kulture in ustvarjanje delovnih mest.
• Zagotoviti osnovne storitve za ohranitev in dvig kvalitete življenja prebivalstva.
• Razviti pristope za dolgoročno ohranitev identitete, kulturne dediščine, tipičnega zgleda naselij in vzdržen razvoj tipične krajine.
• Zmanjšati onesnaženost okolja z razvojem trajnostne mobilnosti, energetske učinkovitosti in uporabe obnovljivih virov energije.
• Razviti in ponovno aktivirati degradirana in opuščena območja in jim dodati nove vsebine.
• Zagotoviti ohranitev in razvoj naravne dediščine, habitatov ter biodiverzitete.
• Razviti programe vključevanja ranljivih skupin in izkoristiti endogene potenciale za zmanjševanje revščine in socialne izključenosti.

Glavne aktivnosti za doseganje ciljev:

 • delavnice za animacijo prebivalcev,
 • priprava promocijskih gradiv,
 • objavljanje člankov v medijih,
 • izvajanje javnih pozivov za pridobitev vlog v okviru podukrepa 19.2, Podpora za izvajanje operacij v okviru SLR,
 • posredovanje s strani UO potrjenih operacij na ARSKTRP,
 • vlaganje sprememb operacij,
 • vlaganje zahtevkov za izplačilo,
 • vlagate projektov sodelovanja v okviru Podukrepa 19.3, Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja LAS.

Pričakovani rezultati: Animacija območja oziroma vključevanje skupnosti na območju LAS Gorenjska košarica 2014-2020 je usmerjena:

 • k identificiranju potreb na območju LAS,
 • v izvajanje projektnih aktivnosti v okviru operacij,
 • k doseganju kazalnikov, zastavljenih v Strategiji lokalnega razvoja,
 • k enakomernemu razvoju območja LAS.

Povzetek:

Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, oziroma s tujko CLLD (Community Lead Local Development) je termin, ki ga uporablja Evropska komisija za pristop, ki je obrnil tradicionalni pristop »od zgoraj navzdol« povsem na glavo. CLLD namreč predstavlja nov razvojni pristop za spodbujanje celovitega lokalnega razvoja po načelu »od spodaj navzgor«, ki lokalnemu prebivalstvu omogoča, da z oblikovanjem lokalnih partnerstev v okviru lokalnih akcijskih skupin aktivno odloča o prioritetah in razvojnih potrebah lokalnega območja. Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost tako omogoča, da lokalne akcijske skupine oblikujejo svoje Strategije lokalnega razvoja, ki morajo izhajati iz analize razvojnih potreb in razvojnih možnosti posameznega LAS območja ter naslavljati dejanske izzive območja.

O sredstvih CLLD govorimo, ko gre za združevanje sredstev več strukturnih skladov, ki so dodeljena v izrecno upravljanje lokalnim območjem, to je lokalnim akcijskim skupinam. Država Slovenija se je odločila, da bo Lokalni razvoj, ki ga vodi Skupnost, podprla s sredstvi treh evropskih skladov: EKSRP – Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, ESRR – Evropskega sklada za regionalni razvoj in ESPR – Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.

 

Več o LAS-u pa si lahko preberete na spletni strani: http://www.las-gorenjskakosarica.si/.

 

Koristne povezave:

Za vsebino spletne strani je odgovorna BSC, d.o.o., Kranj. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014—2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

Prijavite se na naše e-novice!.