1. javni razpis za podukrep 16.5 - Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam

Predmet javnega razpisa je podpora za izvedbo pilotnih projektov in projektov Evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti (v nadaljnjem besedilu: projekti EIP).

Več o pogojih najete tukaj.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 3.000.000 eurov. Javni razpis je strukturiran v dva sklopa glede na vrsto projekta, in sicer:

  • 600.000 eurov za pilotne projekte: sklop 1,
  • 2.400.000 eurov za projekte EIP: sklop 2.

Razpisuje: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok: Vnos prijavnega obrazca in prilog iz četrtega odstavka 28. člena Uredbe v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 26. februarja 2018 do vključno 25. maja 2018 do 24. ure.

Dodatne informacije:

  • INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana, Tel: (01) 580-77-92, Faks: (01) 478-92-06, e-pošta: aktrp@gov.si,
  • INFO točke KGZS (Priloga št. 1 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa).

Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Prijavite se na naše e-novice!.