2. javni razpis za podukrep 3.1 Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2017

Predmet javnega razpisa je podpora za pokritje stalnih stroškov, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo oziroma pravna oseba zaradi vključitve v upravičeno shemo kakovosti oziroma zaradi vključitve proizvoda v upravičeno shemo kakovosti, ki je namenjena prehrani ljudi.

Cilji podukrepa so označevanje proizvodov z zaščitnim znakom, trženje proizvodov iz upravičenih shem kakovosti in s tem boljše poznavanje proizvodov s posebnimi označbami s strani potrošnikov ter bolj organizirana in aktivna promocija s strani proizvajalcev, kar posledično vpliva na rast dodane vrednosti v kmetijstvu in s tem konkurenčnosti agroživilskega sektorja.

Upravičenec do podpore v okviru podukrepa iz te uredbe je: 1. KMG, ki opravlja kmetijsko dejavnost na območju Republike Slovenije in je prijavljeno v postopek certificiranja za upravičeno shemo kakovosti oziroma za določen proizvod iz upravičene sheme kakovosti iz drugega odstavka prejšnjega člena, ali 2. pravna oseba, ki je v postopek certificiranja prijavila vsaj tri KMG za upravičeno shemo kakovosti oziroma za določen proizvod iz upravičene sheme kakovosti iz drugega odstavka prejšnjega člena. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Razpisuje: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Rok prijave: 26.01.2018
Več o razpisu

Prijavite se na naše e-novice!.