6. javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2020

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti.

Razpisana sredstva:

 

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 14.398.496 eurov.

 

Razdelitev sredstev po sklopih je v skladu s petim odstavkom 12. člena Uredbe naslednja:

- 11.520.000 eurov za upravičence, ki so na prevzetem kmetijskem gospodarstvu vključeni v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti ali v poslovnem načrtu tovrstno zavarovanje predvidevajo ter  za samostojne podjetnike posameznike in družbe z enim družbenikom (sklop A), in

- 2.878.496 eurov za ostale upravičence (sklop B).

Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk ministrstva, in sicer:

 - 11.518.796,8 eurov iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja 2014–2020 – EU

-         2.879.699,2 eurov iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja 2014–2020 – slovenska udeležba.

 

Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 80%, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije pa znaša 20 %.

Cilja podukrepa:

Cilja podukrepa sta:

  • izboljšanje starostne strukture nosilcev kmetijskih gospodarstev,
  • izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev.

 

ROK ZA PRIJAVO: 18. 3. 2020 do 23.59

 

Več informacij in razpisna dokumentacija sta na voljo tukaj

Prijavite se na naše e-novice!.