Brezobrestni krediti za problemske občine B1

Namen razpisa je dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih in obmejnih problemskih območjih na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj ohranjanje gospodarske dejavnosti, ki ustreza naslednjemu ukrepu: Zagotavljanje likvidnosti in dostopa do financiranja.

UPRAVIČENCI

Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot,

 • pravna oseba, o družba z neomejeno odgovornostjo, o komanditna družba, o družba z omejeno odgovornostjo, o delniška družba, o komanditna delniška družba, o evropska delniška družba, o gospodarsko interesno združenje, o evropsko gospodarsko interesno združenje,
 • fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.

Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot, - zadruga, - zadružna zveza.

Vlagatelji morajo biti MSP (mikro, malo ali srednje veliko podjetje) ter izvajati projekt in imeti registriran sedež podjetja ali poslovno enoto na problemskem ali obmejnem problemskem območju.

Vlagatelj mora biti vpisan v sodni register pred 1.1.2018. 

Upravičeno območje projektov po podprogramu B1: 

 • Problemsko območje (obmejno in občine Hrastnik, Radeče, Trbovlje),
 • Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrastnik, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kočevje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Lovrenc na Pohorju, Loška Dolina, Loški Potok, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren-Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podlehnik, Podvelka, Podčetrtek, Poljčane, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radeče, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče-Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogatec, Rogaška Slatina, Rogašovci, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Tišina, Tolmin, Trbovlje, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Žetale, Žirovnica.

 

UPRAVIČENI STROŠKI

Upravičeni stroški, ki lahko nastanejo od 1. 2. 2020, so:

 • Nakup poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem
 • Gradnja poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov
 • Adaptacija in rekonstrukcija poslovne zgradbe/drugih poslovnih prostorov
 • Nova oprema
 • Rabljena oprema
 • Novi delovni stroji
 • Rabljeni delovni stroji
 • Neopredmetena sredstva
 • Administrativni stroški
 • Stroški materiala
 • Stroški storitev pri ustvarjanju proizvodov in opravljanju storitev
 • Stroški transportnih storitev
 • Stroški sejmov, reklame in reprezentance
 • Stroški plač in povračil v zvezi z delom
 • Drugi operativni stroški. 

 

POGOJI KREDITA

 • Obrestna mera: brezobrestno posojilo, brez stroškov vodenja posojila in sklepanja posojilne pogodbe.
 • Skupna doba vračanja: do 60 mesecev z vključenim moratorijem največ 6 mesecev in ne sme presegati ekonomske dobe projekta.
 • Delež sofinanciranja Sklada: do 100 % upravičenih stroškov, v kar ni vključen DDV.
 • Višina zaprošenega zneska posojila: min. 5.000,00 EUR, max. 50.000,00 EUR.

 

Več informacij in razpisna dokumentacija so na voljo tukaj

Prijavite se na naše e-novice!.