Drugi javni razpis za garancije bančnim kreditom za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme v gorenjski regiji

Dne 30. 6. 2017 je bil v Ur.l. RS št. 32 objavljen Drugi javni razpis za garancije bančnim kreditom za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme v gorenjski regiji.

Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme v Gorenjski regiji (RGS Gorenjska) za bančne kredite, ki jih BSC Kranj kot izvajalec razpisuje po Pogodbi o dolgoročni finančni vlogi Slovenskega regionalno razvojnega sklada na območju gorenjske regije in v sodelovanju z bankami. Podatki o ponudbi kreditov, z navedbo višine obrestne mere, stroškov v zvezi s kreditom, ročnostjo in s kontaktnimi podatki bank, so navedeni v prilogi Kreditni pogoji sodelujočih bank v RGS Gorenjska.

Cilj javnega razpisa je pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva in pridobitne dejavnosti podjetnikov, povečevanje investicijske aktivnosti v gorenjski regiji, zmanjševanje stopnje brezposelnosti, vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, olajšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje kreditov idr.

Na razpisu lahko kandidirajo upravičenci iz občin: Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas-Poljane, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri in Žirovnica.

 

Skupen garancijski potencial RGS Gorenjska znaša 1.869.600,00 EUR in je razpisan na podlagi dolgoročne finančne vloge Slovenskega regionalno razvojnega sklada, ki na dan objave tega razpisa znaša 584.250,00 EUR, in predvidenega multiplikatorja 4 za bančne kredite.

Razpis je odprt do porabe sredstev oz. najkasneje do 16. 5. 2018.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na Lidijo Zeme: lidija.zeme@bsc-kranj.si (04 28 17 238) ali Nives Justin: nives.justin@bsc-kranj.si (04 28 17 247).

 

Razpisna dokumentacija:

 

Dokumenti RGS Gorenjska:

 

 

                                                                               

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Prijavite se na naše e-novice!.