Finančne spodbude za podjetja za naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije

Predmet javnega poziva so finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev in kredita s subvencionirano obrestno mero, dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči, za nove naložbe učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije na območju Republike Slovenije.
Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije.
 
Nova naložba je naložba v izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki se bodo začeli izvajati po oddaji vloge za pridobitev finančne spodbude (v nadaljnjem besedilu: vloga) po tem javnem pozivu:
 
Nova naložba je naložba v izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki se bodo začeli iz-vajati po oddaji vloge za pridobitev finančne spodbude (v nadaljnjem besedilu: vloga) po tem javnem pozivu:
 
A – toplotna izolacija zunanjih sten, sten proti neo-grevanim prostorom ali sten proti terenu
B – toplotna izolacija tal na terenu, tal nad neogre-vanim prostorom ali tal nad zunanjim zrakom
C – toplotna izolacija stropa proti neogrevanemu prostoru ali stropa v sestavi ravnih ali poševnih streh
D – zamenjava oken z energijsko učinkovitimi okni
E – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogre-vanje stavbe
F – vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe
G – zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplo-tne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja
H – vgradnja sprejemnikov sončne energijeI – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote od-padnega zraka v stavbah
J – vgradnja ener. učinkovitega sist. raz-svetljaveK – optimizacija sistema ogrevanja
L – naložbe v naprave za samooskrbo z električno energijo
M – gradnja skoraj nič-energijske stavbeN – izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav
O – vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov
P – uvedba sistema upravljanja z energijo
R – ukrep energetske učinkovitosti v poslovnem procesu
S – naložbe v naprave za sopro izvodnjo električne energije in toplote.
 
Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Ura-dnem listu Republike Slovenije oziroma do dodelitve vseh sredstev.
 
Prijavite se na naše e-novice!.