Gorenjska štipendijska shema 2019/2020 – Javni poziv delodajalcem

BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Regionalna razvojna agencija Gorenjske (v nadaljevanju: BSC Kranj) danes, 29. 11. 2018, objavlja JAVNI POZIV DELODAJALCEM ZA ODDAJO POTREB V ZVEZI Z DODELITVIJO KADROVSKIH ŠTIPENDIJ ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020

NAMEN JAVNEGA POZIVA
Javni poziv je namenjen zbiranju potreb delodajalcev v zvezi z dodelitvijo kadrovskih štipendij v šolskem/študijskem letu 2019/2020, s ciljem informiranja dijakov in študentov o vseh razpoložljivih kadrovskih štipendijah pred izbiro izobraževanja in jih usmeriti k vpisu na izobraževalne programe, ki so skladni s poklicnimi potrebami gospodarstva v regiji.
 
PRIJAVITELJI
Prijavo potreb po kadrovskih štipendijah za šolsko/študijsko leto 2019/2020 lahko oddajo vsi delodajalci s sedežem na območju Gorenjske, ki želijo dijakom/študentom na novo podeliti kadrovsko štipendijo v šolskem/študijskem letu 2019/2020.
 
Prijava potreb po kadrovskih štipendijah ne zavezuje delodajalca h kasnejši prijavi na Javni razpis sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem v okviru REGIJSKE ŠTIPENDIJSKE SHEME GORENJSKE za šolsko/študijsko leto 2019/2020, vendar pa je pogoj za prijavo.
 
NAČIN PRIJAVE
Delodajalec oz. njegov pooblaščeni predstavnik prijavi potrebo po kadrovskih štipendijah tako, da izpolni Prilogo 1 - prijavni obrazec, ki je sestavni del tega javnega poziva in je objavljen na spletni strani RRA Gorenjske, BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj (v nadaljevanju BSC, d.o.o., Kranj)  - www.bsc-kranj.si.
 
Podpisan in žigosan prijavni obrazec s potrebo po kadrovskih štipendijah lahko delodajalec oz. njegov pooblaščeni predstavnik lahko odda na sedežu BSC, d.o.o., Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj na enega izmed treh načinov:
  • osebno vsak delovni dan med 9. in 14. uro na sedežu BSC, d.o.o., Kranj,
  • pošlje prijavo priporočeno po pošti na sedež BSC, d.o.o., Kranj,
  • pošlje skenirano prijavo na elektronski naslov: eva.roskar@bsc-kranj.si
 
DODATNE INFORMACIJE
Dodatne informacije lahko dobite na elektronskem naslovu: eva.roskar@bsc-kranj.si (tel.: 04 281 72 31).
 
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020, 10. prednostne osi: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost, 10.1 prednostne naložbe: Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc, 10.1.3 specifičnega cilja: Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.
 
 
DOKUMENTACIJA
 
Prijavite se na naše e-novice!.