Gorenjska štipendijska shema 2020/2021 – Javni poziv delodajalcem

BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Regionalna razvojna agencija Gorenjske (v nadaljevanju: BSC Kranj) dne 29.11.2019, objavlja JAVNI POZIV DELODAJALCEM ZA ODDAJO POTREB V ZVEZI Z DODELITVIJO KADROVSKIH ŠTIPENDIJ ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021

NAMEN JAVNEGA POZIVA
Javni poziv je namenjen zbiranju potreb delodajalcev v zvezi z dodelitvijo kadrovskih štipendij v šolskem/študijskem letu 2020/2021, s ciljem informiranja dijakov in študentov o vseh razpoložljivih kadrovskih štipendijah pred izbiro izobraževanja in jih usmeriti k vpisu na izobraževalne programe, ki so skladni s poklicnimi potrebami gospodarstva v regiji.
 
PRIJAVITELJI
Prijavo potreb po kadrovskih štipendijah za šolsko/študijsko leto 2020/2021 lahko oddajo vsi delodajalci s sedežem na območju Gorenjske, ki želijo dijakom/študentom na novo podeliti kadrovsko štipendijo v šolskem/študijskem letu 2020/2021.
 
Prijava potreb po kadrovskih štipendijah ne zavezuje delodajalca h kasnejši prijavi na Javni razpis sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem v okviru REGIJSKE ŠTIPENDIJSKE SHEME GORENJSKE za šolsko/študijsko leto 2020/2021, vendar pa je pogoj za prijavo.
 
NAČIN PRIJAVE
Delodajalec oz. njegov pooblaščeni predstavnik prijavi potrebo po kadrovskih štipendijah tako, da izpolni Prilogo 1 - prijavni obrazec, ki je sestavni del tega javnega poziva in je objavljen na spletni strani RRA Gorenjske, BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj (v nadaljevanju BSC, d.o.o., Kranj) 
 
Podpisan in žigosan prijavni obrazec s potrebo po kadrovskih štipendijah lahko delodajalec oz. njegov pooblaščeni predstavnik lahko odda na sedežu BSC, d.o.o., Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj na enega izmed treh načinov:
  • osebno vsak delovni dan med 9. in 14. uro na sedežu BSC, d.o.o., Kranj,
  • pošlje prijavo priporočeno po pošti na sedež BSC, d.o.o., Kranj,
  • pošlje skenirano prijavo na elektronski naslov: eva.roskar@bsc-kranj.si
 
DODATNE INFORMACIJE
Dodatne informacije lahko dobite na elektronskem naslovu: eva.roskar@bsc-kranj.si (tel.: 04 281 72 31).
 
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020, 10. prednostne osi: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost, 10.1 prednostne naložbe: Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc, 10.1.3 specifičnega cilja: Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.
 
 
DOKUMENTACIJA
 
Prijavite se na naše e-novice!.