Javni poziv 51FS-PO18 Finančne spodbude za podjetja za naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije

Predmet javnega poziva so finančne spodbude (v nadaljnjem besedilu: spodbuda) v obliki nepovratnih sredstev in kredita s subvencionirano obrestno mero, dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči, za nove naložbe učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije na območju Republike Slovenije.
Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije.

Nova naložba je naložba v izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki se bodo začeli izvajati po oddaji vloge za pridobitev finančne spodbude (v nadaljnjem besedilu: vloga) po tem javnem pozivu:

A- toplotna izolacija zunanjih sten, sten proti neogrevanim prostorom ali sten proti terenu
B- toplotna izolacija tal na terenu, tal nad neogrevanim prostorom ali tal nad zunanjim zrakom
C- toplotna izolacija stropa proti neogrevanemu prostoru ali stropa v sestavi ravnih ali poševnih streh
D- zamenjava oken z energijsko učinkovitimi okni
E- vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe
F- vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe
G- zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja
H- vgradnja sprejemnikov sončne energije
I- vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbah
J- vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave
K- optimizacija sistema ogrevanja
L- naložbe v naprave za samooskrbo z električno energijo
M- gradnja skoraj nič-energijske stavbe
N- izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav
O- vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov
P- uvedba sistema upravljanja z energijo
R- ukrep energetske učinkovitosti v poslovnem procesu
S- naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote
Spodbuda za ukrepe od A do K je lahko dodeljena le za stavbe oziroma dele stavb, za gradnjo katerih je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 1. 7. 2010, morebitno gradbeno dovoljenje za legalizacijo stavbe, zgrajene pred 1. 7. 2010, pa pred oddajo vloge po tem javnem pozivu.
 
 
Prijavite se na naše e-novice!.