JAVNI POZIV DELODAJALCEM ZA ODDAJO POTREB V ZVEZI Z DODELITVIJO KADROVSKIH ŠTIPENDIJ ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2021/2022

 

NAMEN JAVNEGA POZIVA

Javni poziv je namenjen zbiranju potreb delodajalcev v zvezi z dodelitvijo kadrovskih štipendij v šolskem/študijskem letu 2021/2022, s ciljem informiranja dijakov in študentov o vseh razpoložljivih kadrovskih štipendijah pred izbiro izobraževanja in jih usmeriti k vpisu na izobraževalne programe, ki so skladni s poklicnimi potrebami gospodarstva v regiji.

PRIJAVITELJI

Prijavo potreb po kadrovskih štipendijah za šolsko/študijsko leto 2021/2022 lahko oddajo vsi delodajalci s sedežem na območju Gorenjske, ki želijo dijakom/študentom na novo podeliti kadrovsko štipendijo v šolskem/študijskem letu 2021/2022.

Prijava potreb po kadrovskih štipendijah ne zavezuje delodajalca h kasnejši prijavi na Javni razpis sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem v okviru REGIJSKE ŠTIPENDIJSKE SHEME GORENJSKE za šolsko/študijsko leto 2021/2022, vendar pa je pogoj za prijavo.

NAČIN PRIJAVE

Delodajalec oz. njegov pooblaščeni predstavnik prijavi potrebo po kadrovskih štipendijah tako, da izpolni Prilogo 1 - prijavni obrazec, ki je sestavni del tega javnega poziva in je objavljen na spletni strani RRA Gorenjske, BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj (v nadaljevanju BSC, d.o.o., Kranj)  - www.bsc-kranj.si.

Podpisan in žigosan prijavni obrazec s potrebo po kadrovskih štipendijah lahko delodajalec oz. njegov pooblaščeni predstavnik lahko odda na sedežu BSC, d.o.o., Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj na enega izmed treh načinov:

  • osebno vsak delovni dan med 9. in 14. uro na sedežu BSC, d.o.o., Kranj,
  • pošlje prijavo priporočeno po pošti na sedež BSC, d.o.o., Kranj,
  • pošlje skenirano prijavo na elektronski naslov: eva.roskar@bsc-kranj.si.

ROK ZA PRIJAVO

Javni poziv je odprt najkasneje do 30.09.2021 oz. do porabe sredstev.

JAVNA OBJAVA POTREB PO KADROVSKIH ŠTIPENDIJAH

Prijavitelj se lahko odloči za javno objavo potrebe po kadrovskih štipendijah. Javno bomo objavili prijavljeno potrebo po kadrovskem štipendiranju samo v primeru, če delodajalec na prijavnem obrazcu označi možnost, da želi javno objavo.

V tem primeru se bodo prijavljene potrebe po kadrovskih štipendijah objavile v zbiru prostih kadrovskih štipendij na spletni strani BSC, d.o.o., Kranj - www.bsc.kranj.si  in na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS (v nadaljevanju sklad) -  www.jpi-sklad.si v Izmenjevalnici.

Če delodajalec na prijavnem obrazcu označi, da ne želi javne objave, se bo prijavljena potreba samo evidentirala na BSC, d.o.o., Kranj in skladu, ne bo pa javno objavljena na njunih spletnih straneh.

DOLŽNOST POROČANJA O PODELJENIH ŠTIPENDIJAH

Vsi subjekti, ki podeljujejo štipendije, so v skladu z Zakonom o štipendiranju (ZŠtip-1), objavljenem v Ur. l. RS, št. 56/2013, 2. 7. 2013, dolžni enkrat letno, do konca koledarskega leta, za tekoče šolsko/študijsko leto poročati o podeljenih štipendijah na spletni strani sklada.

DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije lahko dobite na elektronskem naslovu: eva.roskar@bsc-kranj.si (tel.: 04 281 72 31).

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020, 10. prednostne osi: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost, 10.1 prednostne naložbe: Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc, 10.1.3 specifičnega cilja: Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema

JAVNI POZIV DELODAJALCEM ZA ODDAJO POTREB V ZVEZI Z DODELITVIJO KADROVSKIH ŠTIPENDIJ ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2021/2022(PDF)

Prijavni obrazec (word)

Zakon o štipendiranju

Prijavite se na naše e-novice!.