Javni poziv za sofinanciranje tržnih raziskav, mednarodnih forumov in certifikatov v letu 2018

Predmet javnega poziva:

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov aktivnosti MSP za tri sklope:

 1. SKLOP A - TRŽNE RAZISKAVE - Sofinanciranje upravičenih stroškov tržnih raziskav.
 2. SKLOP B - MEDNARODNI FORUMI - Sofinanciranje upravičenih stroškov aktivne udeležbe MSP na mednarodnih forumih v tujini.
 3. SKLOP C - CERTIFIKATI - Sofinanciranje upravičenih stroškov pridobivanja certifikatov, pri čemer se kot certifikati po tem javnem pozivu štejejo:
 • certifikati za sisteme vodenja in validacije okoljske izjave,
 • certifikati ter akreditiranih poročil o preskušanju za skladnost proizvodov, na podlagi mednarodnih standardov (ISO, IATF, IEC in ITU) in/ali evropskih standardov (CEN, CENELEC in ETSI) in/ali sheme EMAS.

Prijavitelj lahko v okviru javnega poziva sodeluje na enem ali več sklopih javnega poziva. Za vsak sklop mora prijavitelj posredovati ločeno vlogo, ki mora vsebovati vse obrazce in priloge, kot so navedene v III.1. točki te pozivne dokumentacije.

Seštevek zneskov sofinanciranja iz vseh vlog prijavitelja na ta javni poziv, za katere so bo preverjalo izpolnjevanje pogojev javnega poziva, ne sme biti višja od 9.999,99 EUR.

Namen javnega poziva:

Namen javnega poziva je povečati konkurenčnost mikro, malih in srednjih podjetij (v nadaljevanju MSP) na tujih trgih ter zvišati stopnjo internacionalizacije teh podjetij.

Cilj javnega poziva:

Cilj javnega poziva je prispevati k doseganju specifičnega cilja Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, ki je »Povečanje mednarodne konkurenčnosti MSP«.

Pogoji za kandidiranje:

Na poziv se lahko prijavi mikro, mala ali srednje velika pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji in je organizirana kot gospodarska družba ali samostojni podjetnik v skladu z ZGD-1.

Več o pogojih za kandidiranje najdete v pozivni dokumentaciji.

Okvirna višina sredstev:

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo javnega poziva, je 700.000,00 EUR in sicer:

SKLOP

Programsko območje

2018

(v EUR)

2019

(v EUR)

Skupaj

(v EUR)

A - TRŽNE RAZISKAVE

Vzhod

107.800,00

50.000,00

157.800,00

Zahod

62.200,00

30.000,00

92.200,00

B - MEDNARODNI FORUMI

Vzhod

47.340,00

47.340,00

94.680,00

Zahod

27.660,00

27.660,00

55.320,00

C - CERTIFIKATI

Vzhod

94.680,00

94.680,00

189.360,00

Zahod

55.320,00

55.320,00

110.640,00

  

395.000,00

305.000,00

700.000,00

Dinamika po posameznih letih se lahko spremeni. Razporeditev sredstev je po sklopih okvirna in se lahko spremeni med sklopi glede na število prejetih vlog.

Intenzivnost pomoči: 

Zaprošena višina zneska sofinanciranja v vlogi lahko znaša:

 • za sklop A od 3.000,00 EUR do 4.500,00 EUR,
 • za sklop B od 3.000,00 do 9.999,99 EUR
 • za sklop C od 3.000,00 EUR do 9.999,99 EUR.

Intenzivnost pomoči in znesek sofinanciranja v okviru sklopa A - Tržne raziskave je do največ 70 % upravičenih stroškov operacije, s tem da vrednost sofinanciranja ne sme biti višja od 4.500,00 EUR.

Intenzivnost sofinanciranja in znesek sofinanciranja v okviru sklopa B - Mednarodni forumi in sklopa C - Certifikati je do največ 70 % upravičenih stroškov operacije, s tem da vrednost sofinanciranja ne sme biti višja od 9.999,99 EUR.

Upravičeni stroški:

Upravičeni stroški sklopa A:

 • Stroški svetovalnih storitev zunanjega izvajalca vezani na izdelavo tržne raziskave.

Upravičeni stroški sklopa B:

 • Stroški prijave upravičenca
 • Stroški najema razstavne površine
 • Stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora
 • Stroški izvedbe predavanja/javne predstavitve
 • Stroški kotizacije udeležencev za največ dva redno zaposlena
 • Stroški prevoza in stroški bivanja za največ dva redno zaposlena

Upravičeni stroški sklopa C:

 • Stroški pridobivanja certifikatov, validacij okoljske izjave in poročil o preizkušanju, ki jih izdaja za to akreditirana organizacija

Upravičeni stroški so podrobno opredeljeni v točki II.8.1. pozivne dokumentacije.

Način prijave:

Rok za dostavo vlog je 28. 9. 2018, do 13. ure.

 

Več informacij in razpisna dokumentacija so na voljo tukaj

Prijavite se na naše e-novice!.