Javni razpis 46NVO16 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju varstva okolja

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ozaveščevalnih, izobraževalnih in promocijskih projektov nevladnih organizacij na naslednjih vsebinskih področjih, ki predstavljajo prioritetna področja Eko sklada:

1. učinkovita raba energije in raba obnovljivih virov energije (v stavbah, prometu itd.);
2. trajnostna mobilnost;
3. izboljšanje kakovosti zraka na območjih, obremenjenih zaradi prekomerne onesnaženosti zraka s PM10 delci, v občinah, ki imajo sprejete Odloke o načrtu za kakovost zraka;
4. trajnostni razvoj in naložbe v okoljsko infrastrukturo in okolju prijazne tehnologije.
 
Upravičeni prijavitelji morajo izpolnjevati vse navedene pogoje: - so pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji in registrirane v skladu z veljavnim Zakonom o društvih, veljavnim Zakonom o ustanovah ali veljavnim Zakonom o zavodih (samo zasebni zavodi), - so nevladne organizacije, ki imajo na dan oddaje vloge na javni razpis priznan status delovanja v javnem interesu po veljavnem Zakonu o varstvu okolja ali veljavnem Zakonu o ohranjanju narave ali Pravilniku o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju prometa, energije in prostora (Uradni list RS, št. 35/14); - so na dan objave javnega razpisa registrirane že najmanj dve leti, - prijaviteljem ali osebam, ki imajo pooblastila za njihovo zastopanje, ni bila izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja, navedena v prvem odstavku 75. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15), in niso v stečajnem postopku. Na javnem razpisu lahko kandidira prijavitelj sam ali v projektnem partnerstvu. Pogoje za upravičenost projektnih partnerjev najdete v razpisni dokumentaciji. 
 
Razpisuje: Eko sklad
Rok prijave: 23.12.2016
Prijavite se na naše e-novice!.