Javni razpis »DEMO PILOTI II 2018«

Namen javnega razpisa je:
 
Dodelitev spodbud razvojnim in inovacijskim dejavnostim za izvedbo pilotnih/demonstracijskih projektov (v nadaljevanju: PD projekti), usmerjenih v razvoj za testiranje oziroma demonstracijo novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev v realnem okolju, ki se lahko uvrstijo na fokusna področja iz Akcijskih načrtov SRIP v okviru Slovenske strategije pametne specializacije, v vsakem primeru pa morajo biti skladni s prednostnimi področji S4 (v nadaljevanju: področja uporabe S4), s katerimi se bo dosegalo:
  • skrajšanje časa od ideje do trga,
  • pridobitev referenc ter krepitve konkurenčnega položaja podjetij in njihovega pozicioniranja v obstoječih in novih verigah vrednosti,
  • povečanje naložb zasebnega sektorja v razvoj in inovacije;

Dodelitev spodbude za izvedbo testiranja oziroma izvedbo demonstracije v okviru PD projekta razvitih novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev v realnem okolju.

 
Operacija je pilotni demonstracijski projekt (v nadaljevanju PD projekt).
 
»Pilotni projekt« uporablja tehniko ali metodo, ki se ni uporabljala ali testirala prej ali drugje po svetu, zato je inovativna, saj ponuja prednosti v primerjavi s trenutno najboljšo prakso in se jo lahko kasneje v večji meri uporablja v podobnih situacijah. Za "pilotni" projekt je stopnjo inovativnosti mogoče oceniti z različnih vidikov:
  1. a) glede na tehnologije, ki jih uporablja projekt (tehnološke inovacije) in,
  2. b) glede načina izvajanja tehnologij (inovacije v procesih ali metodah).
 
Pilotni projekt se izvaja v okviru prvega sklopa iz tretje točke 4.3 tega razpisa » Pogoji za operacijo«. Pilotni projekt se financira po RRI shemi državnih pomoči. Podatki o stopnjah sofinanciranja za posamezno shemo državnih pomoči so navedeni v 8.2. točki tega razpisa »Intenzivnost pomoči«, podatki o upravičenih stroških za posamezno shemo državnih pomoči pa so navedeni v točki 8.1. tega razpisa »Upravičeni stroški«.
 
»Demonstracijski projekt« uporablja, preizkuša, ocenjuje in razširja / diseminira ukrepe/metodologije, ki so do neke mere nove ali neznane v specifičnem kontekstu projekta (geografski, okoljski, socialno-ekonomski ...) in bi jih bilo možno uporabiti širše, drugje v podobnih okoliščinah. Projekt mora zato biti že od samega začetka izdelan tako, da bo prikazal, ali uporabljene tehnike in metode delujejo v okviru projekta.
 
Demonstracijski projekt se izvaja v okviru drugega sklopa iz tretje točke 4.3 tega razpisa. Demonstracijski projekt vključuje samo demonstracijski del in se financira po regionalni shemi državnih pomoči. Podatki o stopnjah sofinanciranja za regionalno shemo državnih pomoči so navedeni v 8.2. točki tega razpisa »Intenzivnost pomoči«, podatki o upravičenih stroških za regionalno shemo državnih pomoči pa so navedeni v točki 8.1. tega razpisa »Upravičeni stroški«.
 
Cilj javnega razpisa, spodbujanje izvajanja prebojnih in inovativnih projektov skladno s cilji S4, je vzpostavitev PD projektov na področjih uporabe S4, ki jih bodo izvedli konzorciji in se nanašajo na razvoj in testiranje novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom v realnem okolju, kar posledično veča konkurenčnost in reference sodelujočih podjetij. Do sofinanciranja so upravičeni le PD projekti, ki so skladni s S4.
 
Natančna opredelitev področij uporabe S4 je dosegljiva na naslednji spletni povezavi: www.svrk.gov.si/delovna_podrocja/strategija_pametne_specializacije/.
 
Rok za prejem ponudb: 20.11.2018 do 23:59
 
 
 
Prijavite se na naše e-novice!.