Javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru Regijske garancijske sheme za Gorenjsko

V UL št. 24/2016, ki je izšel 1. 4. 2016 je objavljen popravek Javnega razpisa kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru Regijske garancijske sheme za Gorenjsko. Javni razpis se spremeni:

  • V poglavju 2 Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa se črta besedilo »Proračuna Republike Slovenije za leto 2015 (DP2015, Uradni list RS, 5t. 102/2013 s spremembami), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415, Uradni list št. 101/2013 in 9/2014-ZRWS-1A)«.
  • Prvi odstavek poglavja 3 PREDMET JAVNEGA RAZPISA se spremeni tako, da se glasi: »Predmet tega razpisa je dodeljevanje garancij regijske garancijske sheme v Gorenjski regiji (v nadaljevanju RGS GORENJSKA) za bančne kredite, ki jih izvajalec razpisuje s sodelujočimi bankami, ki so opredeljene v prilogi razpisne dokumentacije-Kreditni pogoji sodelujočih bank RGS GORENJSKA.«. Črta se tabela s seznamom bank.
  • Tretja alineja prvega odstavka v poglavju 5 Finančni pogoji, točki 5.1 Splošni finančni pogoji se spremeni tako, da se glasi: »- doba vračanja kredita je do 8 let, v nobenem primeru pa ne sme preseči 16.05.2025.«

Celoten razpis s sredstvi, ki so na voljo ter pogoji za pridobitev kredita ali garancije, si lahko preberete tukaj.

 

Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme v Gorenjski regiji (RGS GORENJSKA) za bančne kredite, ki jih izvajalec razpisuje v sodelovanju z bankami.

Podatki o ponudbi kreditov z navedbo višine obrestne mere, stroškov v zvezi s kreditom, ročnostjo in s kontaktnimi podatki bank so navedeni v prilogi razpisne dokumentacije - Kreditni pogoji sodelujočih bank v RGS GORENJSKA.


Cilji
 bodo doseženi z dajanjem garancij na osnovi bančnih kreditov za

(a) začetne investicije v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, povezane z:

  • vzpostavitvijo nove poslovne enote,
  • razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote,
  • diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih na upravičenem območju prej ni proizvajala ali
  • bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti

b) obratna sredstva v povezavi z investicijo. 

Razpis je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujejo in vlagajo na območju občin statistične regije Gorenjska (v nadaljevanju: upravičeno območje. Statistična regija obsega naslednje občine:Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas-Poljane, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica. 

Skupen garancijski potencial RGS Gorenjska znaša 1.200.000 EUR in je razpisan na podlagi dolgoročne finančne vloge Slovenskega regionalno razvojnega sklada (v nadaljevanju: sklad) v višini 600.000 EUR in predvidenega multiplikatorja 4.

Razpisna dokumentacija (vsi dokumenti označeni z * so spremenjeni oz dopolnjeni):

Dodatne informacije lahko dobite preko elektronske pošte: nives.justin@bsc-kranj.si ali lidija.zeme@bsc-kranj.si

Prijavite se na naše e-novice!.