Javni razpis »Mentorske sheme za socialna podjetja«, 2. odpiranje

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij, katerih aktivnosti bodo usmerjene v razvoj in profesionalizacijo socialnih podjetij s pomočjo vključevanja oseb v programe mentorstva oziroma usposabljanja oseb za izvajanje tovrstnih programov. Javni razpis je razdeljen na dva sklopa - A in B, prvi je namenjen profesionalizaciji zaposlenih v socialnih podjetjih, drugi pa profesionalizaciji mentorjev.

Prijavitelji

Na sklop A javnega razpisa se lahko prijavijo socialna podjetja, na sklop B pa socialna podjetja, zadruge, nevladne organizacije, gospodarske družbe ali samostojni podjetniki, ki bodo prispevali k povečanju obsega dejavnosti in zaposlitev v sektorju socialnega podjetništva z mentorstvom, specifičnim za področje socialnega podjetništva.

Upravičeni stroški

V sklopu A so upravičeni stroški storitev zunanjih izvajalcev – to so stroški mentorjev (v minimalnem odstotku 60% od celotne vrednosti prijavljene operacije), stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom zaposlenih, ki so vključeni v mentorski program (v maksimalnem odstotku 10% celotnih upravičenih stroškov operacije), stroški opreme in drugih opredmetenih sredstev, ki so neposredno povezani s cilji mentorskega programa, stroški investicij v neopredmetena sredstva, ki so neposredno povezani s cilji mentorskega programa, stroški informiranja in komuniciranja, ki so neposredno povezani s cilji mentorskega programa ter pavšalno financiranje v višini do 15% upravičenih neposrednih stroškov plač in povračil stroškov v zvezi z delom tistih zaposlenih, ki so vključeni v mentorski program.

V sklopu B so upravičeni stroški storitev zunanjih izvajalcev – t.j. obstoječih strokovnjakov s področja socialnega podjetništva in stroški službenih potovanj v Sloveniji ali v tujini (prevozi, nastanitve, kotizacije idr.).

Stopnja sofinanciranja: 100 %

Maksimalna vrednost sofinanciranja: Do največ 25.000,00 EUR za operacije, ki se izvajajo minimalno 6 mesecev v sklopu A ter 3 mesece v sklopu B. Operacije se lahko izvajajo največ 12 mesecev.

ROK ZA PRIJAVO: 30. 9. 2019 do 12.00

Več informacij in razpisna dokumentacija so na voljo tukaj

 

Prijavite se na naše e-novice!.