Javni razpis: Podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) na prioritetnih področjih pametne specializacije

Namen javnega razpisa je okrepiti raziskovalno-razvojno-inovacijsko (RRI) sodelovanje sicer neodvisnih deležnikov (gospodarstva, raziskovalnih organizacij ter drugih relevantnih razvojnih deležnikov), ki delujejo na posameznem področju uporabe S4, z namenom sistematičnega povezovanja v mednarodne verige vrednosti in zagotovitvijo celovitega podpornega okolja v Sloveniji. Preko povezovanja relevantnih deležnikov iz obeh kohezijskih regij, se bo poleg doseganja kritične mase za razvojni preboj na ta način prispevalo tudi h krepitvi skladnejšega regionalnega razvoja.

Javni razpis se izvaja v treh fazah.


Na podlagi prijav na prvo fazo javnega razpisa se bodo izbrala strateško razvojno inovacijska partnerstva (v nadaljevanju: SRIP), ki bodo pripravila akcijske načrte za svoje delovanje.


Potrjeni akcijski načrti bodo podlaga za nadaljnje izvajanje aktivnosti SRIP v okviru druge faze javnega razpisa. Poleg upravljalcev SRIP se lahko v tej fazi predvidi tudi upravljalce posameznih verig vrednosti in horizontalnih mrež kot samostojnih inovacijskih grozdov v okviru posameznega SRIP.
Predložitev prijav na tretjo fazo javnega razpisa, za sofinanciranje izvajanja aktivnosti SRIP do 30.9.2022, bo potekala na podlagi rezultatov vrednotenja delovanja SRIP, ki se bo izvedlo v letu 2019.

SRIP so podrobneje predstavljena v točki II. razpisne dokumentacije.

Cilj javnega razpisa je tako vzpostaviti SRIP na vseh prednostnih področjih uporabe veljavne S4.

Sedaj veljavna S4, ki velja za celotno obdobje izvajanja tega javnega razpisa in izbranih SRIP, opredeljuje sledeča prednostna področja uporabe:

1. Pametna mesta in skupnosti
2. Pametne zgradbe in dom z lesno verigo
3. Mreže za prehod v krožno gospodarstvo
4. Trajnostna pridelava hrane
5. Trajnostni turizem
6. Tovarne prihodnosti
7. Zdravje - medicina
8. Mobilnost
9. Razvoj materialov kot končnih produktov

Natančna opredelitev sedaj veljavnih prednostnih področij uporabe je predstavljena v S4, ki je dosegljiva na sledečem spletnem naslovu: http://www.svrk.gov.si/.

ROK ZA PRIJAVO: 14. 2. 2020 do 23.59

Več informacij in razpisna dokumentacija so na voljo tukaj.

Prijavite se na naše e-novice!.