Javni razpis »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2018«

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je objavil javni razpis, namenjen povezovanju visokošolskih zavodov z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem oz. regionalnem okolju ter izvajanje inovativnih prožnih oblik učenja za razvoj kompetenc in praktičnih izkušenj študentov.
Predmet razpisa je sofinanciranje projektov, ki se bodo izvajali v skupinah od 6 do 10 študentov pod mentorstvom pedagoškega mentorja in strokovnega sodelavca iz lokalnega/regionalnega okolja. V okviru izbranih projektov bodo študenti proučevali različne kreativne in inovativne rešitve za izzive negospodarskega in neprofitnega sektorja (v lokalnem/regionalnem okolju). 

Rok prijave:
•    od objave v Uradnem listu do 4. 5. 2017 do 14.30 ure (1. odpiranje)
•    od 1. 10. 2017 do 25. 10. 2017 do 16. ure (2. odpiranje)
 
Upravičeni prijavitelji: Na javni razpis se lahko prijavijo visokošolski zavodi v Republiki Sloveniji, ki se na dan roka za oddajo vloge vodijo v Evidenčnem in analitskem informacijskem sistemu visokega šolstva v Republiki Sloveniji, izvajajo javno veljavne študijske programe ter imajo v študijskem letu 2016/2017 (prvo odpiranje) in v študijskem letu 2017/2018 (drugo odpiranje) vpisane študente. Vsak projekt mora vključevati sodelovanje z eno negospodarsko ali neprofitno organizacijo iz lokalnega/regionalnega okolja, kjer je nastal izziv!
 
Razpisuje: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije 

 

Prijavite se na naše e-novice!.