Javni razpis »Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2020 - 2022«

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve partnerstev v okviru katerih bodo le-ta: pripravila poslovne načrte in načrte trženja na tujih trgih, vstopala na nove tuje trge, pridobila tuje zastopnike, predstavljala proizvode ali storitve na mednarodnih sejmih v tujini, z namenom krepitve mednarodne konkurenčnosti, uvajanja izdelkov na tujih trgih ter povečanja možnosti poslovnega sodelovanja MSP-jev s tujimi partnerji.

Namen javnega razpisa

Namen javnega razpisa je spodbuditi partnerstva, sestavljena iz najmanj treh malih ali srednje velikih podjetij, h kratkoročnemu ali dolgoročnemu sodelovanju na področju izvoza. Namen je tako s povezovanjem kompetenc, kapacitet, prenosom izkušenj, znanj in drugih poslovnih povezav spodbuditi mednarodno aktivnost in izvoz vključenih podjetij ter povečati učinkovitost njihovega nastopa na tujih trgih.

Cilj javnega razpisa

Cilj javnega razpisa je vzpostavitev partnerstev in njihov nastop na tujih trgih. Podjetja, ki širijo svojo dejavnost na tujih trgih ali vstopajo na nove trge bodo z vključevanjem v partnerstva izboljšala možnosti pri vstopu oziroma širitvi poslovanja na tujih trgih.

Regija izvajanja

Operacije (potrjeni projekti) ali deli operacij se bodo izvajale na dveh programskih območjih:

kohezijska regija Vzhodna Slovenija in kohezijska regija Zahodna Slovenija

Upravičenci

Do sofinanciranja so upravičeni MSP-ji:

  • ki pristopijo k partnerstvu, ki vključno z njimi zajema najmanj 3 MSP in
  • želijo svoje poslovanje razširiti na tuje trge ali
  • nameravajo širiti obstoječe dejavnosti na tujih trgih.

Upravičeni stroški

Do sofinanciranja so upravičeni sledeči stroški v okviru operacije, in sicer:

  • Stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom,
  • Stroški za službena potovanja, če so le-ta neposredno povezana z operacijo,
  • Stroški nastopa na sejmu,
  • Stroški storitev zunanjih izvajalcev (svetovalne storitve, prevajalske storitve, lektoriranje in podobno, storitve izobraževanja in usposabljanja, storitve izdelave študij, raziskav, vrednotenj, ocen, strokovnih mnenj in poročil),
  • Stroški informiranja in komuniciranja (oglaševanja, objav, promocijskih aktivnosti, izdelava in nadgradnja spletnih strani, oblikovanja, tiska, dostave gradiv, izdelava promocijskih materialov),
  • Posredni stroški, ki so povezani z neposrednimi aktivnostmi operacije in se uveljavljajo v pavšalu, ki znaša največ 15 % upravičenih neposrednih stroškov plač v posameznem obdobju poročanja.

Višina sofinanciranja

Dodeljena sredstva za sofinanciranje posamezne operacije ne morejo biti višja od 250.000 EUR. Intenzivnosti pomoči je enotna ne glede na velikost podjetja in znaša do vključno 50 % upravičenih stroškov.

Skupna višina sredstev

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 2.800.000,00 EUR.

Pogoji

Pogoji za kandidiranje so razvidni tukaj

Rok za oddajo vlog 

Rok za oddajo vlog je 5. 10. 2019.

 

Več informacij in razpisna dokumentacija so na voljo tukaj

Prijavite se na naše e-novice!.