Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2018

Predmet javnega razpisa je (so)financiranje izvajanja raziskovalnih projektov: a. manjših temeljnih raziskovalnih projektov in manjših aplikativnih raziskovalnih projektov b. podoktorskih temeljnih in podoktorskih aplikativnih raziskovalnih projektov

Znanstvena področja razpisa:
•    naravoslovno–matematične vede    
•    tehniške vede    
•    medicinske vede    
•    biotehniške vede    
•    družboslovne vede    
•    humanistične vede

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti ali v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija ter izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 22/06-UPB1, 61/06-ZDru-1 112/07, 9/11, 57/12-ZPOP-1A) in s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti.

 

Razpisuje: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Rok prijave: 04.09.2017
Prijavite se na naše e-novice!.