Javni razpis za dvig kompetenc vodilnih turističnih destinacij in razvoj turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah v letih 2020 in 2021

Namen razpisa je spodbujanje razvoja turistične ponudbe, spodbujanje digitalnega inoviranja slovenske kulturne dediščine in krepitev kompetenc zaposlenih na področju turizma v vodilnih destinacijah v Sloveniji

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih aktivnosti:

  • vodenje oz. administriranje operacije
  • razvoj turističnih produktov,
  • digitalno inoviranje kulturne dediščine in
  • usposabljanje zaposlenih na področju gostinstva in turizma

na zaokroženih območjih, ki jih pokrivajo vodilne destinacije slovenskega turizma, ki jih definira Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 – 2021.

Upravičenci

Na razpis za ta namen se lahko prijavijo organizacije, ki na območju ene opredeljene vodilne destinacije (vodilne destinacije so opredeljene v točki 2.4. razpisne dokumentacije) izvajajo funkcije nosilca razvoja in promocije turizma, imajo to opredeljeno v svojih ustanovitvenih aktih in imajo za izvajanje teh funkcij soglasje občin na območju opredeljene vodilne destinacije. Upravičenec ima obliko zasebnega zavoda, javnega zavoda, javnega gospodarskega zavoda, občine (v primeru, ko je vodilna destinacija zgolj ena občina in aktivno izvaja naloge nosilca/upravljanja turizma v vodilni destinaciji), lokalne turistične organizacije, regionalne razvojne agencije in druge neprofitne organizacije, ki deluje na področju turizma.

Na območju ene vodilne destinacije bo sofinanciranje lahko odobreno zgolj eni organizaciji. V kolikor bo na razpis prijavljenih več organizacij iz iste vodilne destinacije, ki bodo vsebovale soglasja istih občin (ene ali več), bodo vse take prijave izločene kot neustrezne in zavržene. 

Upravičeni stroški

Do sofinanciranja so upravičeni naslednji stroški:

  • stroški plač,
  • stroški storitev zunanjih izvajalcev,
  • stroški investicij v neopredmetena osnovna sredstva,
  • posredni stroški.

ROK ZA PRIJAVO: 18. 11. 2019 do 23.59

Več infromacij in razpisna dokumentacija so na voljo tukaj

Prijavite se na naše e-novice!.