Javni razpis za izbor izvajalcev letnega programa športa na državni ravni v Republiki Sloveniji

Predmet javnega razpisa so naslednje vsebine ter strokovne in razvojne naloge v športu:

A. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine:
• Oddelki z dodatno športno ponudbo v osnovnih šolah

B. Obštudijske športne dejavnosti:
• Celoletni športni programi obštudijskih športnih dejavnosti
• Športne prireditve študentov na univerzitetni in nacionalni ravni
• Tekmovanja organizirana pod okriljem FISU

C. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport:
• Priprave in nastopi državnih reprezentanc otrok in mladine

D. Vrhunski šport:
• Priprave in nastopi državnih reprezentanc na mednarodnih več panožnih športnih tekmovanjih
• Priprave in nastopi državnih članskih reprezentanc
• Sklad za vrhunske športnike

E. Šport invalidov:
• Državna prvenstva na področju športa invalidov
• Pilotski programi povezovanja športnih, invalidskih ter dobrodelnih
organizacij

F. Športna rekreacija:
• Celoletni športno rekreacijski programi, ki imajo visoko pozitiven zdravstveni učinek
• Občinske trim šole

G. Šport starejših:
• Gibalni programi za starejše na nacionalni ravni, ki imajo visoko pozitiven zdravstveni učinek
• Športno družabne medgeneracijske prireditve, ki imajo visoko pozitiven zdravstveni učinek in so namenjene pretežno starejšim

H. Statusne pravice športnikov, trenerjev in strokovna podpora programom:
• Športni oddelki v srednjih šolah
• Štipendije za nadarjene in vrhunske športnike
• Spremljanje pripravljenosti športnikov
• Nadstandardno zdravstveno zavarovanje vrhunskih športnikov

I. Delovanje športnih organizacij:
• Delovanje olimpijskega komiteja Slovenije – združenja športnih zvez
• Delovanje nacionalnih panožnih športnih zvez
• Delovanje nacionalnih športnih zvez na področju športne rekreacije
• Delovanje nacionalnih športnih zvez na področju prostočasne športne vzgoje otrok in mladine ter nacionalnih športnih zvez na področju obštudijske športne dejavnosti
• Delovanje zamejskih športnih zvez

J. Mednarodna dejavnost v športu
• Članarine evropskim in svetovnim športnim zvezam

K. Športne prireditve:
• Prireditev »Športnik leta v Republiki Sloveniji«

L. Javno obveščanje v športu:
• Javno obveščanje v športu o športni vzgoji otrok in mladine ter športni rekreaciji

M. Športno obnašanje:
• Nacionalna kampanja za spodbujanje športnega obnašanja
• Delovanje ambasadorja za šport,strpnost in »fairplay«

N. Preprečevanje dopinga v športu

Upravičeni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavijo tisti, ki so kot izvajalci letnega programa športa navedeni v 8. členu Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01-ZSDP, 110/02-ZGO-1 in 15/03-ZOPA in izpolnjujejo pogoje, navedene v Pravilniku o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega program športa na državni ravni ( Uradni list RS, 22/15, 1/16, 1/17).

 

Razpisuje: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, in šport
Rok prijave: 13.02.2017
Več o razpisu

Prijavite se na naše e-novice!.