Javni razpis za izbor operacij »Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje«

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti, namenjenih razvoju novih modelov oziroma prilagoditev in nadgradnja modelov za povečevanje zmožnosti socialnih in poklicnih kompetenc otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, s čimer bomo spodbudili te otroke in mladostnike k večjemu vključevanju v širšo lokalno skupnost ter ustvarjanjem priložnosti za delovna okolja in s tem za bolj kakovostno samostojno oziroma neodvisno življenje.

Javni razpis je namenjen populaciji otrok oziroma mladostnikov s posebnimi potrebami, ki se vključuje v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami za gluhe, gibalno ovirane, slepe in slabovidne otroke in mladostnike, v osnovne šole s prilagojenim programom ali v srednješolske programe nižjega poklicnega izobraževanja, saj gre za ranljivo skupino, ki je še posebej socialno izključena oziroma težje pridobi ustrezne socialne ter poklicne kompetence.

Ciljna skupina so torej otroci in mladostniki:
– z motnjami v duševnem razvoju,
– slepi in slabovidni oziroma z okvaro vidne funkcije,
– gluhi in naglušni,
– z govorno-jezikovnimi motnjami,
– gibalno ovirani ter
– z avtističnimi motnjami.

Kot upravičenec oziroma prijavitelj se lahko prijavi zavod za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami za gluhe, gibalno ovirane, slepe in slabovidne otroke in mladostnike ter osnovna šola s prilagojenim programom. Vsak konzorcij mora sestavljati zavod za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, osnovna šola s prilagojenim programom in vsaj ena nevladna organizacija, ki se ukvarja s področjem otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Kot konzorcijski partnerji pa lahko sodelujejo tudi srednje šole, ki izvajajo programe nižjega poklicnega izobraževanja ter druge ustanove, ki lahko s svojim delom in udejstvovanjem pripomorejo k izvajanju operacije (npr.: občine, obrtne zbornice itd.).

 

Razpisuje: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Rok prijave: 6.3.2017
Več o razpisu

Prijavite se na naše e-novice!.