JAVNI RAZPIS ZA IZBOR PROJEKTOV SOFINANCIRANJA KADROVSKIH ŠTIPENDIJ DELODAJALCEM ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 19/20

Regionalna razvojna agencija BSC, d.o.o., Kranj, objavlja JAVNI RAZPIS ZA IZBOR PROJEKTOV SOFINANCIRANJA KADROVSKIH ŠTIPENDIJ DELODAJALCEM ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020.
 
NAMEN
Namen javnega razpisa je izbor projektov (delodajalcev s kadrovskimi štipendisti) in sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem s sedežem v "Gorenjski statistični regiji", ki dodeljujejo in izplačujejo kadrovske štipendije skladno z Zakonom o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 - ZUPJS-C in 8/16, 61/17 ZUPŠ in 31/18; ZŠtip-1) in sklenjenimi pogodbami o štipendiranju z dijaki ali študenti na dodiplomski in podiplomski stopnji študija in sicer za šolsko leto 2019/2020.
 
PRIJAVITELJI
Na javni razpis se lahko prijavi delodajalec, ki je pravna oseba zasebnega prava, javni zdravstveni zavod ali fizična oseba (s.p.) s sedežem ali poslovno ali drugo enoto na območju Gorenjske statistične regije, ki prvič v šolskem/študijskem letu 2019/2020 dodeljuje in izplačuje kadrovske štipendije skladno z ZŠtip-1.
 
ROK PRIJAVE
Rok prijave je določen kot odprti rok prijave in traja od 1. 10. 2019 do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 29. 2. 2020.
 
NAČIN PRIJAVE
Delodajalec mora predložiti v celoti izpolnjene obrazce, ki so del razpisne dokumentacije in priložiti zahtevana dokazila. Delodajalec mora uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije in jih ne sme spreminjati. 
Vlogo, ki vsebuje prijavnico z dokazili je treba poslati ali oddati v zaprti ovojnici, ki mora biti označena s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako:
 
»NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA IZBOR PROJEKTOV SOFINANCIRANJA KADROVSKIH ŠTIPENDIJ DELODAJALCEM ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020«.
 
Vlogo je možno oddati tudi osebno na naslovu BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj od ponedeljka do petka med 8. in 14. uro.
 
Vloge na javni razpis morajo, ne glede na način oddaje, prispeti na naslov: BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj.
 
 
RAZPISNA DOKUMENTACIJA

 

DODATNE INFORMACIJE
eva.roskar@bsc-kranj.si (Eva Roškar) in rok.zajc@bsc-kranj.si (Rok Zajc) ali na telefonski številki: 04/28-17-231 in 04/28-17-241
 
Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020, 10. prednostne osi: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost, 10.1 prednostne naložbe: Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc, 10.1.3 specifičnega cilja: Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.
 
Prijavite se na naše e-novice!.