Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2016/2017

BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj dne 26. 6. 2017, objavlja Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2016/2017.
      
 
NAMEN
Namen javnega razpisa je izbor projektov (delodajalcev s kadrovskimi štipendisti) in sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem s sedežem v »Gorenjski statistični regiji«, ki dodeljujejo in izplačujejo kadrovske štipendije skladno z Zakonom o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C in 8/16, ZŠtip-1) in sklenjenimi pogodbami o štipendiranju z dijaki ali študenti na dodiplomski in podiplomski stopnji študija, in sicer za šolsko/študijsko leto 2016/2017.
 
ROK ZA PRIJAVO
Rok prijave je določen kot odprti rok prijave in traja do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 30. 09. 2017.
 
PRIJAVITELJI
Na javni razpis se lahko prijavi delodajalec, ki je pravna oseba zasebnega prava, javni zdravstveni zavod ali fizična oseba (s.p.) s sedežem ali poslovno ali drugo enoto na območju Gorenjske razvojne regije, ki v šolskem/študijskem letu 2016/2017 dodeljuje in izplačuje kadrovske štipendije skladno z ZŠtip-1.
 
NAČIN PRIJAVE
Delodajalec mora predložiti v celoti izpolnjene obrazce, ki so del razpisne dokumentacije in priložiti zahtevana dokazila.
 
Vlogo, ki vsebuje prijavnico z dokazili je treba poslati ali oddati v zaprti ovojnici, ki mora biti označena s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako:
 
»NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA IZBOR PROJEKTOV SOFINANCIRANJA KADROVSKIH ŠTIPENDIJ DELODAJALCEM ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2016/2017«.
 
Vlogo je možno oddati tudi osebno na BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj od ponedeljka do petka med 8. in 14. uro.
 
Vloge na javni razpis morajo, ne glede na način oddaje, prispeti na naslov: BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj.
 
DODATNE INFORMACIJE
janja.erjavec@bsc-kranj.si   (Janja Erjavec)

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 

Obrazec št. 1_Prijavni obrazec
Obrazec št. 2_Vprašalnik za štipendista
Obrazec št. 3_Izjava kadrovskega štipendista
Obrazec št. 4_Poročilo o opravljeni delovni praksi
Obrazec št. 5_Zahtevek

Priloga 1_Pogodba o sofinanciranju
Priloga 2_Poimenski seznam štipendistov
Priloga 3_Pogodba o štipendiranju
Priloga 4_Označba vloge


Politika štipendiranja 2015 - 2019

Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1)

 

Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020, 10. prednostne osi: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost, 10.1 prednostne naložbe: Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc, 10.1.3 specifičnega cilja: Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema. Na javnem razpisu bodo izbrani projekti, ki jih bodo izvajali delodajalci s kadrovskimi štipendisti.

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Prijavite se na naše e-novice!.