Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2017/2018

BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj dne 19. 10. 2017, objavlja JAVNI RAZPIS ZA IZBOR PROJEKTOV SOFINANCIRANJA KADROVSKIH ŠTIPENDIJ DELODAJALCEM ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018.
 
NAMEN

Namen javnega razpisa je izbor projektov (delodajalcev s kadrovskimi štipendisti) in sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem s sedežem v gorenjski statistični regiji, ki v šolskem/študijskem letu 2017/2018 dodeljujejo in izplačujejo kadrovske štipendije dijakom in študentom na dodiplomski in podiplomski stopnji študija, skladno z Zakonom o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C in 8/16, ZŠtip-1). Sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem znaša 50 % dodeljene in izplačane kadrovske štipendije, vendar največ v višini 30 % minimalne plače, pri čemer sofinancirana kadrovska štipendija ne sme biti nižja, kot je določeno v 70. členu Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1) in se dodeli od vključno šolskega/študijskega leta 2017/2018 do zaključka trenutnega izobraževalnega programa posameznega štipendista oziroma najkasneje do 31. oktobra 2022.

 
PRIJAVITELJI

Na javni razpis se lahko prijavi delodajalec, ki je pravna oseba zasebnega prava, javni zdravstveni zavod ali fizična oseba (s.p.) s sedežem, poslovno ali drugo enoto na območju gorenjske statistične regije, ki v šolskem/študijskem letu 2017/2018 dodeljuje in izplačuje kadrovske štipendije skladno z Zakonom o štipendiranju (ZŠtip-1).

 
ROK ZA PRIJAVO
Rok prijave je določen kot odprti rok prijave in traja do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 30. 09. 2018.
 
NAČIN PRIJAVE
Delodajalec mora predložiti v celoti izpolnjene obrazce, ki so del razpisne dokumentacije in priložiti zahtevana dokazila.
 
Vlogo, ki vsebuje prijavnico z dokazili je treba poslati ali oddati v zaprti ovojnici, ki mora biti označena s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako:
 
»NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA IZBOR PROJEKTOV SOFINANCIRANJA KADROVSKIH ŠTIPENDIJ DELODAJALCEM ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018«.
 
Vlogo je možno oddati tudi osebno na naslovu BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj od ponedeljka do petka med 8. in 14. uro.
 
Vloge na javni razpis morajo, ne glede na način oddaje, prispeti na naslov: BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj.
 
DODATNE INFORMACIJE
eva.roskar@bsc-kranj.si (Eva Roškar) in rok.zajc@bsc-kranj.si (Rok Zajc).
 
 
RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 
 
 
 
Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020, 10. prednostne osi: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost, 10.1 prednostne naložbe: Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc, 10.1.3 specifičnega cilja: Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema. Na javnem razpisu bodo izbrani projekti, ki jih bodo izvajali delodajalci s kadrovskimi štipendisti.
 
Prijavite se na naše e-novice!.