JAVNI RAZPIS ZA IZBOR PROJEKTOV SOFINANCIRANJA KADROVSKIH ŠTIPENDIJ DELODAJALCEM ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021

Regionalna razvojna agencija Gorenjske, BSC, d.o.o., Kranj, objavlja JAVNI RAZPIS ZA IZBOR PROJEKTOV SOFINANCIRANJA KADROVSKIH ŠTIPENDIJ DELODAJALCEM ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021.

Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020, 10. prednostne osi: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost, 10.1 prednostne naložbe: Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc, 10.1.3 specifičnega cilja: Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema. Na javnem razpisu bodo izbrani projekti, ki jih bodo izvajali delodajalci s kadrovskimi štipendisti.

Razpisna dokumentacija:

Javni razpis
 
 

Javni razpis je ODPRT.
 

Vlogo, ki vsebuje prijavnico z dokazili je treba poslati ali oddati v zaprti ovojnici, ki mora biti označena s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako: »NE ODPIRAJ – VLOGA NA JR – IZBOR PROJEKTOV ZA SOFINANCIRANJE KADROVSKIH ŠTIPENDIJ DELODAJALCEM«. Za označevanje vloge na ovojnici se uporabi obrazec za označbo vloge (Priloga 4: Označba vloge). V kolikor prijavitelj za označbo ovojnice ne uporabi Priloge 4: Označba vloge, mora označba ovojnice vsebovati vse elemente, kot izhajajo iz navedene priloge. Vloge, ki bodo nepravilno označene, se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom odgovorne osebe BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj zavržene ter vrnjene pošiljatelju.

Za pravočasno se šteje vloga, ki jo BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj prejme, preden se izteče rok za vložitev vlog oziroma do zaprtja javnega razpisa zaradi porabe razpoložljivih sredstev. Če je vloga poslana priporočeno po pošti, se za dan, ko BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj prejme vlogo, šteje dan oddaje na pošto.

Vlogo je možno oddati osebno na naslovu BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj od ponedeljka do petka med 8.00 in 14.00 uro.

Vloge na javni razpis morajo, ne glede na način oddaje, prispeti na naslov:

BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj.


Rok za oddajo vlog: do porabe sredstev oz. najkasneje do 28. 2. 2021.


Dodatne informacije so na voljo na e-naslovu: eva.roskar@bsc-kranj.si (Eva Roškar) in rok.zajc@bsc-kranj.si (Rok Zajc) ali na telefonski številki: 04/28-17-231 in 04/28-17-241
Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada.
 

 

Prijavite se na naše e-novice!.