Javni razpis za izbor projektov »Spodbujanje prožnih in inovativnih oblik učenja z razvojem jezikovnih virov in tehnologij«

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov (operacij) za spodbujanje prožnih in inovativnih oblik učenja z razvojem jezikovnih virov in tehnologij, namenjenih učencem osnovnih in/ali dijakom srednjih šol ter njihovim učiteljem v okviru pouka slovenskega jezika s književnostjo.

Prijavite lahko projekt najmanj v višini 250.000,00 EUR, največ pa 1.120.000,00 EUR (prijavitelji, ki imajo sedež v vzhodni kohezijski regiji po NUTS 2) oziroma največ 880.000,00 EUR (prijavitelji, ki imajo sedež v zahodni kohezijski regiji po NUTS 2). Upravičencu bo sofinanciranih do 100 % izkazanih upravičenih izdatkov, plačanih do 31. 10. 2021.

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe zasebnega ali javnega prava, ki so ustanovljene kot zasebni ali javni zavod ali ustanova ali kot nevladna organizacija in imajo v ustanovnem aktu ali drugem ustreznem pravnem aktu opredeljeno delovanje na področju izobraževanja in/ali raziskovalne dejavnosti, ter izpolnjujejo druge razpisne pogoje.

Razpisuje: Ministrstvo za kulturo
Rok prijave: 20.04.2017
Prijavite se na naše e-novice!.