Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2017

Predmet javnega razpisa so naložbe v dejavnost obdelave okroglega lesa  pred  industrijsko  predelavo  lesa  in  dejavnosti  prve  predelave lesa majhnega obsega, ki diverzificira proizvodnjo upravičencev.
 
Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode in naložbe v gozdarski sektor – PRP 2014-2020, vodi se pod identifikacijsko številko SA.44057(2016/XA)
 
Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 6.000.000 EUR od tega: - za kmetije z registrirano dopolnilno dejavnostjo (sklop A) skupno 3.000.000 EUR in sicer za:  enostavne naložbe skupno 2.000.000 EUR,  zahtevne naložbe skupno 1.000.000 EUR; - za gospodarske družbe, zadruge in samostojne podjetnike posameznike (sklop B), skupno 3.000.000 EUR in sicer za: enostavne naložbe skupno 1.000.000 EUR, zahtevne naložbe skupno 2.000.000 EUR.
 
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk ministrstva, in sicer: - 4.500.000 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja 2014–2020 – EU, - 1.500.000 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja 2014–2020 – slovenska udeležba. Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 75 odstotkov, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije znaša 25 odstotkov.
 
Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2017 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 15. 1. 2018 do vključno 16. 4. 2018 do 24. ure.
 
Prijavite se na naše e-novice!.