JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova podukrepa 19.3 »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine« (v nadaljnjem besedilu: podukrep) za sofinanciranje stroškov lokalnih akcijskih skupin (v nadaljnjem besedilu: LAS), ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij sodelovanja LAS, tako znotraj države (sodelovanje med LAS) kot z območji v različnih državah članicah Evropske unije ali z območji v tretjih državah (transnacionalno sodelovanje)

Višina razpisanih sredstev znaša do 1.500.000 eurov.

Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk ministrstva, in sicer:

  • 200.000 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja 2014–2020 – EU in
  • 300.000 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja 2014–2020 – slovenska udeležba.

Delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 80 odstotkov, delež Republike Slovenije znaša 20 odstotkov.

Stopnja pomoči znaša 85 odstotkov upravičenih stroškov.

Vnos vlog v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 22. 1. 2018 do vključno 2. 4. 2018 do 24. ure.

Več o javnem razpisu TUKAJ

Prijavite se na naše e-novice!.