Javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2017

2 000 000 € za naložbe nosilcev majhnih kmetij, 5 000 000 € za naložbe fizičnih oseb, razen samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij in 3 000 000 € za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb. Za bolj podrobne informacije glej razpisne pogoje.

Podpora iz podukrepa Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva je namenjena individualnim in kolektivnim naložbam kmetijskih gospodarstev v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov in naložb v prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev, naložbe v izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev, naložbe v prilagoditev standardom EU, naložbe v ureditev objektov za skladiščenje živinskih gnojil in naložbe, namenjene prvi prodaji kmetijskih proizvodov iz lastne primarne pridelave prodajnemu posredniku ali predelovalcu.

Upravičenec je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je vpisan v register kmetijskih gospodarstev in opravlja kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji. To je lahko pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje za mikro, mala in srednja podjetja.

Razpisuje: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Rok prijave: 29.11.2017
Prijavite se na naše e-novice!.