Javni razpis za podukrep 6.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2018

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 15.000.000 eurov. Razdelitev sredstev po sklopih: 12.015.000 eurov za upravičence, ki so na prevzetem kmetijskem gospodarstvu vključeni v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti ali v poslovnem načrtu tovrstno zavarovanje predvidevajo, za samostojne podjetnike posameznike in družbe z enim družbenikom (sklop A), in- 2.985.000 eurov za ostale upravičence (sklop B).

Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk ministrstva, in sicer:

  • 12.000.000 eurov iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja 2014–2020 – EU
  • 3.000.000 eurov iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja 2014–2020 – slovenska udeležba.

Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 80%, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije pa znaša 20 %.

Cilja podukrepa sta:

  • izboljšanje starostne strukture nosilcev kmetijskih gospodarstev
  • izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev.

Več o razpisu

Prijavite se na naše e-novice!.