Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 2017

Predmet javnega razpisa je dodeljevanje posojil za pred-financiranje projektov upravičencev, ki so bili uspešni na razpisih za evropska sredstva in so prejeli pozitivno odločitev ter že imajo podpisano pogodbo o sofinanciranju.

Javni razpis je odprt do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 15. 12. 2017. Vlagatelj lahko odda vlogo od ponedeljka, 22. 5. 2017 dalje.

Upravičeni prijavitelji: Vlagatelji in upravičenci do ugodnega posojila so: 1.1. pravne osebe, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je država in/ali občina in/ali samoupravna narodna skupnost, kot so: - raziskovalne in razvojne ustanove, - ustanove za izobraževanje in usposabljanje, - ustanove zdravstvenega varstva, - ustanove za varstvo naravne in kulturne dediščine, - lokalne in regionalne razvojne agencije, - lokalne akcijske skupine, itd.; 1.2. nevladne organizacije, kot so: - združenja, - fundacije, - zbornice (gospodarske, kmetijske, obrtne, industrijske...), - društva, itd.; 1.3. grozdi, ki so registrirani kot neprofitne pravne osebe; 1.4. pravne osebe zasebnega in javnega prava, ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja, kot so: - socialna podjetja, - lokalne in regionalne razvojne agencije; 1.5. javne ustanove za gospodarski razvoj, javna podjetja ter druge pravne osebe, kjer imajo država, občina ali samoupravna narodna skupnost delež v lastništvu vlagatelja; 1.6. samoupravne narodne skupnosti. Na javni razpis se lahko prijavijo vlagatelji, ki so registrirani pred 1. 7. 2016. 

 

Razpisuje: Slovenski regionalno razvojni sklad 
Prijavite se na naše e-novice!.