Javni razpis za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019-2022

Na voljo 10 mio eur za nakup in vgradnjo naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije

Predmet javnega razpisa je dodelitev finančnih spodbud (nepovratnih sredstev) za sofinanciranje nakupa in vgradnje naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, kar vključuje tudi nakup in vgradnjo tovrstnih naprav za namen samooskrbe z električno energijo ter hranilnikov energije (v nadaljevanju: operacija). Finančne spodbude se dodeljujejo kot državne pomoči in so namenjene  nakupu in vgradnji naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije.

Javni razpis za sofinanciranje projektov, ki ga financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada, se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi "Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja", prednostne naložbe "Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov", specifičnega cilja "Povečanje deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije".

Sredstva za finančne spodbude so zagotovljena v državnem proračunu na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko. Višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu, znaša 10.000.000,00 EUR v obdobju 2019 do 2022.

V proračunu Republike Slovenije so sredstva zagotovljena v letih 2019, 2020, 2021 in 2022 na proračunski postavki PP 160327 PN4.2-Obnovljivi viri energije-14-20-KS-EU.

Sredstva za finančne spodbude v celoti prispeva Kohezijski sklad. Programsko območje je celotna Slovenija.

Prijavitelji in upravičenci 
Prijavitelji po tem razpisu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah. Prijavitelji, ki kandidirajo za državno pomoč, morajo izpolnjevati pogoje iz 12. člena Pravilnika o finančnih spodbudah za energetsko učinkovitost, daljinsko ogrevanje in rabo obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 17/14, 81/15). Prijavitelj postane upravičenec, ko je z njim podpisana pogodba o sofinanciranju.

Upravičeni nameni
Upravičen namen je:

  • nakup in vgradnja  fotonapetostnih modulov,
  • nakup in vgradnja opreme, ki je neposredno povezana s pridobivanjem električne energije z izrabo sončne energije, hranilnikov energije in priključitev na elektroenergetsko omrežje,
  • izobraževalne vsebine in promocijske aktivnosti.

Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so:

  • nakup in vgradnja naprave za pridobivanje električne energije z izrabo sončne energije,
  • nakup in vgradnja hranilnika energije,
  • pripadajoča električna inštalacija in oprema,
  • priprava in izvedba obrtniških in instalacijskih del,
  • strokovni nadzor v vrednosti 3 % od upravičenih stroškov operacije,
  • stroški informiranja in komuniciranja,
  • stroški storitev zunanjih izvajalcev.

Višina sofinanciranja
S sredstvi evropske kohezijske politike bo sofinanciranih 20 % upravičenih stroškov operacije, vendar ne več kot 200,00 EUR na 1 kW instalirane nazivne električne moči. Sredstva lastne udeležbe v višini 80 % ali več upravičenih stroškov in sredstva za vse neupravičene stroške mora zagotavljati upravičenec. Sredstva se upravičencu nakažejo na osnovi vsakega posameznega zahtevka za izplačilo. 

Pogoji za dodelitev sredstev in merila za izbor operacij
Pogoji za dodelitev sredstev in merila za izbor operacij so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji javnega razpisa.

Več informacij o razpisu in razpisna dokumentacija sta na voljo tukaj.

Prijavite se na naše e-novice!.