Javni razpis za sofinanciranje operacij ekonomsko - poslovne infrastrukture v letih 2017 in 2018

Dne 14.07.2017 je Ministrstvo za gospodarski razvoj objavilo Javni razpis za sofinanciranje operacij ekonomsko - poslovne infrastrukture v letih 2017 in 2018.

Namen javnega razpisa je občinam omogočiti infrastrukturne ureditve, dograditve ali razširitve ekonomsko – poslovnih con in s tem zagotoviti pogoje za razvoj in rast podjetij, ki beležijo visoko rast, gradijo podjetniško skupnost in krepijo verigo vrednosti na svojem področju, hkrati pa so pomembni zaposlovalci na regionalni in državni ravni. Podpora podjetniškim inkubatorjem ni predmet tega javnega razpisa.
 
Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju »Povečanje dodane vrednosti MSP« prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«.
 
Cilji javnega razpisa so:
-          prispevati k hitrejšemu razvoju gospodarstva na regionalni in državni ravni,
-          povečanje dodane vrednosti mikro, malih in srednje velikih podjetij (v nadaljevanju MSP,
-          povečanje zaposlovanja v podjetjih na območju investicije.
 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dograditve ali razširitve gospodarske javne infrastrukture in sicer: prometne infrastrukture, energetske infrastrukture, komunalne infrastrukture in infrastrukture za telekomunikacije na območjih obstoječih ekonomsko – poslovnih con. Pri tem se za ekonomsko – poslovno cono šteje območje več stavbnih zemljišč, ki so v prostorskih aktih prijavitelja opredeljena kot območja proizvodnih dejavnosti, površine za industrijo in / ali gospodarske cone. Območje mora biti prostorsko enovita celota. Za ekonomsko - poslovno cono se v nobenem primeru ne šteje posamezna stavba, četudi je namenjena opravljanju gospodarske dejavnosti.
 
Za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija je namenjenih 9.450.000,00 EUR in kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 5.550.000,00 EUR
 
Ciljne skupine operacije so mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljnjem besedilu: MSP), ki
bodo poslovala v opremljeni / dograjeni / razširjeni ekonomsko - poslovni coni. Upravičenci so občine, ki so tudi investitorji operacije.
   

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 15.000.000,00 EUR.
 
Dinamika sofinanciranja operacije bo določena s pogodbo o sofinanciranju med ministrstvom in izbranim prijaviteljem kot upravičencem, v odvisnosti od finančnega načrta izvajanja operacije in od razpoložljivosti proračunskih sredstev. Pogodbe o sofinanciranju bodo z upravičenci podpisane, ko bodo v okviru INOP zagotovljena sredstva na navedenih proračunskih postavkah MGRT.

Za Kohezijsko regijo Zahodna Slovenija: 70% namenska sredstva EU za kohezijsko politiko, 30% slovenska udeležba za sofinanciranje operacij.

Upravičeni stroški:
90 % nepovratna sredstva
10% lastna sredstva


Neupravičene stroške krije upravičenec sam.
 
Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov za stroške pripravljalnih del se prične 1. 1. 2014, vendar ne pred datumom sklepa o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) s strani pristojnega organa. Obdobje upravičenosti za ostale stroške se prične z dnem izdaje sklepa o izboru operacij. Obdobje upravičenosti stroškov se konča najkasneje do 30. 9. 2018, obdobje upravičenosti izdatkov se konča najkasneje 31. 12. 2018.
 
Obdobje upravičenosti javnih izdatkov je od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018.
 
Za sredstva, ki jih bodo upravičenci želeli črpati v letu 2017, bodo morali posredovati zahtevke za izplačilo najkasneje do vključno 27. 11. 2017. Za sredstva, ki jih bodo upravičenci želeli črpati v letu 2018, bodo morali posredovati zahtevke za izplačilo najkasneje do vključno 30. 9. 2018.
 
Operacije ne predstavljajo državne pomoči.
 
Upravičeni stroški tega javnega razpisa so:

  1. gradnja nepremičnin;
  2. nakup nezazidanih zemljišč;
  3. oprema in druga opredmetena osnovna sredstva;
  4. stroški informiranja in komuniciranja;
  5. stroški storitev zunanjih izvajalcev.Stroški navedeni pod zaporedno številko 2 do 5 so lahko upravičeni le kot vzporedni stroški stroškov, navedenih pod zaporedno številko 1 (v kolikor stroški pod št. 1 ne nastanejo, stroški pod št. 2 do 5 niso upravičeni).
 
Sofinancira se lahko največ 90 % upravičenih stroškov operacije, preostanek deleža (10 %), zagotovi upravičenec iz lastnih sredstev. Najvišji možni znesek sofinanciranja (skupaj sredstva Evropske unije in proračuna Republike Slovenije) posamezne prijavljene operacije lahko znaša največ 3.000.000,00 EUR.
 
Rok za oddajo vlog je 8. 9. 2017.

Več informacij in razpisna dokumentacija so na voljo tukaj.

Prijavite se na naše e-novice!.