Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2018

Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje splošno izobraževalnih programov izobraževanja odraslih v šolskem letu 2017/18 in dejavnosti v izobraževanju odraslih v letu 2018. Cilj tega javnega razpisa je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje, s posebnim poudarkom na nižje izobraženih in drugih ranljivih skupinah.

a) Študijski krožki
Sofinancira se izvedba splošnih in bralnih študijskih krožkov, koordiniranih s strani Andragoškega centra Slovenije, izvedenih od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018.

b) Programi medgeneracijskega učenja in sodelovanja univerz za tretje življenjsko obdobje
Sofinancira se izvedba programov medgeneracijskega učenja in sodelovanja univerz za tretje življenjsko obdobje, vključenih v mrežo Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje, izvedene od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018.

c) Parada učenja – dan učečih se skupnosti
Sofinancira se izvedba dejavnosti Parada učenja, izvedena na dan 16. 5. 2018.

d) Koordinacija podizvajalcev in prireditev v Tednu vseživljenjskega učenja 2017
Sofinancira se Koordinacija TVU 2018, izvedena od 11. 5. do 30. 6. 2018.

e) Aktivnosti združenj in društev za izobraževanje odraslih
Sofinancira se izvedba aktivnosti združenj in društev, ki prispevajo k uresničevanju dolgoročnih ciljev Resolucije o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013-2020, izvedenih od 1. 1. 2018 do 15. 11. 2018:
- organizacija strokovnih dogodkov oziroma srečanj,
- strokovno usposabljanje članov združenj in društev in drugih strokovnih delavcev, ki delujejo na področju izobraževanja odraslih,
- priprava novih programov ali modelov povezovanja na področju splošnega izobraževanja odraslih,
- mednarodno sodelovanje, ki prispeva k izmenjavi dobrih praks,
- promocija izobraževanja odraslih za nižje izobražene in druge ranljive skupine, s poudarkom na starejših od 45 let,
- izdajanje znanstvenih in strokovnih monografij.

Upravičeni prijavitelji: a) Študijski krožki - na javni razpis se lahko prijavijo organizacije, ki so registrirane za izvajanje dejavnosti izobraževanja odraslih ali imajo le-to opredeljeno v svojem ustanovitvenem aktu. Poleg tega morajo druge v razpisu opredeljene pogoje. b) Programi medgeneracijskega učenja in sodelovanja univerz za tretje življenjsko obdobje - na javni razpis se lahko prijavijo organizacije, ki so registrirane za izvajanje dejavnosti izobraževanja odraslih ali imajo le-to opredeljeno v svojem ustanovitvenem aktu. Poleg tega morajo biti včlanjene v mrežo Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje ter izpolnjevati druge v razpisu opredeljene pogoje. c) Parada učenja - na javni razpis se lahko prijavijo organizacije, ki so registrirane za izvajanje dejavnosti izobraževanja odraslih ali imajo le-to opredeljeno v svojem ustanovitvenem aktu, so seznanjene z zasnovo Parade učenja, so bile srednji ali velik koordinator TVU (2. ali 3. tarifni razred) v preteklem letu, so finančno zmožne izpeljati Parado učenja in imajo podporo lokalne skupnosti za izpeljavo Parade učenja. d) Koordinacija TVU 2017 - na javni razpis se lahko prijavijo organizacije, ki so registrirane za izvajanje dejavnosti izobraževanja odraslih ali imajo le-to opredeljeno v svojem ustanovitvenem aktu. e) Aktivnosti združenj in društev za izobraževanje odraslih - na javni razpis se lahko prijavijo združenja, ki združujejo organizacije s področja izobraževanja odraslih, in društva, ki združujejo posameznike oziroma organizacije s področja izobraževanja odraslih. Glavni namen združenj in društev mora biti strokovno delo na področju izobraževanja odraslih na ravni države. 

 

Razpisuje: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Rok prijave: 8.12.2017
Prijavite se na naše e-novice!.