Javni razpis za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje programov socialne aktivacije«

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih (nepovratnih) namenskih sredstev javnega razpisa za leti 2018 in 2019 znaša 1.953.000,00 EUR, od tega je 1.209.000,00 EUR namenjenih za sofinanciranje projektov v KRVS in 744.000,00 EUR za sofinanciranje projektov v KRZS.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, katerih aktivnosti bodo usmerjene v razvoj in izvajanje programov socialne aktivacije ter povezovanje z ostalimi programi na področju socialne aktivacije, socialno varstvenimi, zdravstvenimi ter zaposlitvenimi programi.

Namen javnega razpisa je sofinanciranje predvidoma 21 (enaindvajset) projektov, ki bodo razvili in izvajali programe socialne aktivacije ter bodo s svojim celostnim pristopom vplivali na socialno vključenost oseb iz ciljnih skupin ter na povečanje njihovih zaposlitvenih možnosti, in sicer predvidoma 13 projektov v kohezijski regiji vzhodna Slovenija in predvidoma 8 projektov v kohezijski regiji zahodna Slovenija.

Upravičeni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavi pravna oseba zasebnega ali javnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti, ki se bo izvajala v okviru prijavljene vsebine modula II., ter izpolnjuje druge razpisne pogoje. Prijavitelj na javni razpis kandidira samostojno, torej brez projektnih partnerjev.

V okviru javnega razpisa lahko prijavitelj v program socialne aktivacije vključi osebe iz naslednjih ciljnih skupin:
- odrasli upravičenci/prejemniki denarne socialne pomoči,
- odrasle osebe s kompleksno socialno problematiko, ki niso prejemniki DSP,
- osebe, ki so na podlagi Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1 in 47/15 – ZZSDT) vpisane v evidenco oseb, ki so začasno nezaposljive.

Vrednost razpisa: Skupna okvirna vrednost razpoložljivih (nepovratnih) namenskih sredstev javnega razpisa za leti 2018 in 2019 znaša 1.953.000,00 EUR, od tega je 1.209.000,00 EUR namenjenih za sofinanciranje projektov v KRVS in 744.000,00 EUR za sofinanciranje projektov v KRZS.

 

Razpisuje: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Rok prijave: 11.12.2017 do 15:00
Prijavite se na naše e-novice!.