Javni razpis za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe v letu 2020

Namen javnega razpisa, objavljenega s strani Slovenske turistične organizacije, je krepitev promocije turistične ponudbe v Sloveniji za turistična podjetja, ki za svoje turistične produkte izvajajo promocijo na domačem in tujih trgih, s poudarkom na pospeševanju digitalnih promocijskih aktivnosti.

NAMEN IN CILJ RAZPISA

Sredstva financiranja morajo biti namensko porabljena v letu 2020, promocijske aktivnosti pa se lahko izvajajo tudi za turistično sezono 2021.
 
Ključni programski cilji STO v letih 2020 in 2021 so:
 1. Povečanje prepoznavnosti in imidža Slovenije kot trajnostne turistične destinacije pod znamko  I feel Slovenia.
 2. Trajnostna rast s krepitvijo prihodov in prenočitev skozi vse leto (365 dni slovenskega turizma), s poudarkom na desezonalizaciji.
 3. Geografska razpršitev tokov po vsej Sloveniji (tudi s podporo udejanjanja koncepta štirih makro destinacij).
 4. Povečanje porabe turistov (podaljšanje povprečne dobe bivanja in potrošnje ter krepitev produktov z višjo dodano vrednostjo).
 5. Osredotočanje na zahtevnega obiskovalca, ki išče kakovostna, raznolika in aktivna doživetja, mir in osebne koristi.

UPRAVIČENCI

Upravičenec do sredstev financiranja je vsako podjetje (gospodarska družba ali samostojni podjetnik), ki ima na dan oddaje vloge na ta javni razpis sedež v Republiki Sloveniji  in, ki izpolnjuje pogoje iz točke I. 5 Pogoji za kandidiranje.

Na javni razpis se lahko prijavijo vsa turistična podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki delujejo na trgu vsaj 2 leti, od dneva oddaje vloge, imajo vsaj 2 zaposleni osebi in čisti poslovni izid ter izpolnjujejo ostale pogoje javnega razpisa.

Prijavitelj ima ustanovljeno podjetje, ki ima registrirano glavno gospodarsko dejavnost (http://evem.gov.si/info/skd-seznam/) na področju :

 • I GOSTINSTVO in enem od Oddelkov/Skupin kot sledi:
  • 55.1 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
  • 55.2 Dejavnost počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje 
  • 55.3 Dejavnost avtokampov, taborov
  • 55.9 Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve
 • N DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI in enem Oddelku/Skupin kot sledi:
  • 79.1 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj,
  • 79.9 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti

   in kot glavno poslovno dejavnost izvaja storitve prodaje turističnih produktov na območju  Republike Slovenije, ki so opredeljeni v Strategiji trajnostnega razvoja slovenskega turizma 2017 - 2021. 

Prednost bodo imeli projekti, ki bodo vključili oglaševanje turistične ponudbe za zahtevnejšega gosta (t.i. High Value Traveller), bodo usmerjeni v oglaševanje izven glavne turistične sezone (pred junijem in po avgustu) in bodo vključevali zelene, trajnostne elemente turistične ponudbe in znak Slovenia Green.

UPRAVIČENI STROŠKI

 • neposredni stroški.
  1. stroški storitev zunanjih izvajalcev
  2. stroški izvedbe medijskega zakupa
 • posredni stroškirnrn
  1. povezani z neposrednimi aktivnostmi vloge prijavitelja in se priznajo v pavšalu, ki znaša 5 % upravičenih

STO prizna prijavitelju do največ 40 % neposrednih upravičenih stroškov iz točke 1. stroški zunanjih izvajalcev, ostali stroški so stroški izvedbe medijskega zakupa po točki 2. 

VIŠINA SOFINANCIRANJA

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 650.000,00 EUR.

Odobrena višina sofinanciranja (subvencije) posamezne operacije je od najmanj 10.000,00 EUR do največ 50.000,00 EUR.

Sofinanciranje v okviru tega javnega razpisa bo potekalo na osnovi priglašene sheme »de minimis«, to je »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis« (št. priglasitve: M001-2399245-2015/I, datum potrditve sheme: 9. 5. 2016; trajanje sheme: 31.12.2020 (v nadaljevanju: »de minimis«).

ROK ZA ODDAJO VLOG
Roka za predložitev vlog sta: 15.4.2020 in 10.6.2020. 

 

Več informacij o razpisu in prijavni obrazci so na voljo tukaj.

Prijavite se na naše e-novice!.