Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2018

Predmet Javnega razpisa za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2018 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je sofinanciranje javnih in razvojnih socialnovarstvenih programov za leto 2018, ki jih izvajajo pravne osebe javnega ali zasebnega prava, ki imajo v ustanovitvenem aktu ali drugem temeljnem aktu določeno neprofitno delovanje, oziroma pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti, določene v javnem razpisu, ali je njihovo delovanje na področju prijavljenih vsebin določeno v okviru ustanovitvenega akta ali drugega temeljnega akta organizacije.

 

  1. Sofinancirane bodo vsebine, ki so namenjene preprečevanju in reševanju socialnih stisk posameznih ranljivih skupin prebivalstva na naslednjih področjih:
  • preprečevanje nasilja: programi vključujejo materinske domove, varne hiše, zatočišča, krizne centre, informiranje in svetovanje, obravnave žrtev spolnega nasilja in druge preventivne programe na področju preprečevanja nasilja,
  • zasvojenost (prepovedane droge, alkoholizem, motnje hranjenja, igre na srečo in druge oblike zasvojenosti): programi vključujejo terapevtske skupnosti, omogočanje nastanitev uživalcev drog, skupaj s pripadajočimi mrežami sprejemnih in dnevnih centrov (za motiviranje in pripravo uporabnikov na vstop v terapevtske skupnosti), centre za reintegracijo uporabnikov v družbo, vzporedno psihosocialno pomoč svojcem uživalcev drog in terapevtske skupnosti alternativnih programov za uživalce drog (dnevni centri), sprejemališča in zavetišča za brezdomne uživalce nedovoljenih drog, zmanjševanja škode (nizkopražne programe) za uživalce drog, mrežo centrov za svetovanje s terenskim delom za pomoč zasvojenim s prepovedanimi drogami potrebnih vsakodnevne obravnave, zmanjševanje škode na področju drog med mladimi in mlajšimi odraslimi (pisarne za svetovanje in informiranje, dnevni centri), zmanjševanje škode na področju drog kot terensko delo, pomoč osebam, ki so se znašle v socialnih stiskah zaradi alkoholizma (informacijski, svetovalni in terapevtski programi, dnevni centri),skupine za samopomoč, pomoč pri zmanjševanju škode na področju alkohola za mladostnike, svetovanje s terenskim delom, pomoč osebam, ki imajo težave na področju motenj hranjenja ali drugih oblik zasvojenosti (npr. zasvojenost z igrami na srečo, zasvojenost z digitalnimi napravami, spletom in spletnimi storitvami),
  • duševno zdravje: programi vključujejo prehodne stanovanjske skupine, odprte stanovanjske skupine, dnevne centre ter zagovorništvo,
  • brezdomstvo (zmanjševanje tveganja revščine, odpravljanje posledic revščine): programi vključujejo informiranje in svetovanje s terenskim delom, sprejemališča in nastanitve (zavetišča za brezdomce, zavetišča s prenočitvenimi kapacitetami odprtega tipa, nastanitveno stanovanjsko podporo),
  • otroci in mladostniki, ki so prikrajšani za primerno družinsko življenje in mladostniki s težavami v odraščanju: programi vključujejo dnevne centre za otroke in mladostnike s terenskim delom in dnevne centre za otroke in mladostnike, ki vključujejo tudi svetovanje,
  • starejši, ki jim grozi socialna izključenost, ali potrebujejo podporo in pomoč v vsakodnevnem življenju: programi vključujejo pomoč in podporo dementnim osebam in njihovim svojcem,
  • podporno bivanje invalidov in mreža drugih programov za organizacijo in spodbujanje samostojnega življenja invalidov: programi vključujejo informiranje in svetovanje, pomoč pri podpori in izvajanju pomoči in samopomoči, ohranjanje socialnih veščin, bivalne skupnosti, programe za prilagojene prevoze študentov invalidov,
  • socialno vključevanje Romov: programi vključujejo dnevne centre za otroke in mladostnike, informiranje in svetovanje, delo na terenu, izvajanje pomoči in samopomoči,
  • druga področja, ki so namenjena odpravljanju socialnih stisk ljudi, kot so npr. spodbujanje razvoja prostovoljstva, prosilci za mednarodno zaščito, begunci, ekonomski migranti in njihovi družinski člani, osebe v postopku deložacije, podpora umirajočim in njihovim svojcem ter žalujočim, žrtvam prometnih nesreč: programi vključujejo informiranje in svetovanje, koordinacijo, podporo ter izvajanje pomoči in samopomoči.

Rok za prijavo: 5. 12. 2017 do 15:00

 

Razpisna dokumentacija je na voljo tukaj.

Prijavite se na naše e-novice!.