Javni razpis za sofinanciranje tržnih raziskav na tujih trgih v letu 2017

Roka za oddajo vlog sta: za drugo odpiranje 27.1.2017 do 13.00 ure in za tretje odpiranje 2.6.2017 do 13.00 ure.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdelave tržnih raziskav podjetij, ki so prisotna na tujih trgih, s ciljem prodora obstoječih izdelkov/storitev ali skupin izdelkov/storitev (v nadaljevanju: izdelkov) na nov tuj trg in prodora novih izdelkov na obstoječ tuj trg ali na nov tuj trg.

Tržna raziskava po tem razpisu je strukturiran prikaz pridobljenih podatkov o trgu in konkurenci, pridobljen pretežno iz primarnih virov podatkov s ciljem:

  • identifikacije in ocene novih tržnih/izdelčnih priložnosti prijavitelja,
  • ocene ustreznosti izdelkov prijavitelja za potrebe tujega trga,
  • priprave načrta za prilagoditev izdelkov prijavitelja potrebam tujega trga,
  • identifikacije ustreznih prodajnih kanalov prijavitelja na tujem trgu.

Tuj trg v skladu s tem razpisom je mednarodno priznana država (seznam mednarodno priznanih držav je dostopen na naslovu: http://www.intracen.org/exporters/statistics-export-country-product/) in Republika Kosovo ali ožje področje oziroma regija znotraj države. Republika Slovenija v skladu s tem razpisom ni tuj trg.

Prijavitelj mora tržno raziskavo izvesti v obliki pogodbenega razmerja z zunanjim izvajalcem, specializiranim za izvedbo tržnih raziskav. Pri izbiri izvajalca mora upoštevati temeljna načela javnega naročanja (načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, zagotavljanja konkurence med ponudniki, transparentnosti, enakopravne obravnave ponudnikov in sorazmernost), kot jih določa zakon, ki ureja javno naročanje. Upoštevanje načel javnega naročanja se preverja na osnovi obrazložitve postopka izbora zunanjega izvajalca, ki ga predloži prijavitelj.

Več o razpisu

Prijavite se na naše e-novice!.