Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (JR-UTM_1/2017)

Ministrstvo za infrastrukturo je v Uradnem listu RS št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017 objavilo Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti, ki se bo izvajal v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os št. 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostna naložba št. 4.4: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi. Izvajalec javnega razpisa kot posredniški organ je Ministrstvo za infrastrukturo.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij, ki bodo prispevale k razvoju trajnostne mobilnosti in s tem k izboljšanju kakovosti zraka v mestih ter k boljši povezanosti urbanih območij z njihovim zaledjem, zmanjšanju prometnih zastojev, izboljšanju kakovosti življenjskega prostora v urbanih območjih in povečanju prometne varnosti.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev posameznim občinam za sofinanciranje operacij, ki predstavljajo investicije v:

  • infrastrukturo za pešce,
  • infrastrukturo za kolesarje,
  • avtobusna postajališča.

Do sredstev po tem javnem razpisu so, glede na območje upravičenosti, upravičene občine z mestnimi območji (mestnimi naselji s pripadajočimi naselji mestnih območij).


S sredstvi evropske kohezijske politike bo sofinanciranih 80 % upravičenih stroškov operacije glede na omejitve tega javnega razpisa (od tega 85 % iz sredstev Kohezijskega sklada in 15 % integralnih sredstev MZI). Sredstva lastne udeležbe v višini 20 % ali več upravičenih stroškov in neupravičenih stroškov ter morebitne stroške primanjkljaja mora zagotavljati upravičenec.

Okvirna višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu, znaša 20.037.309,54 EUR.

Javni razpis ima 3 roke za oddajo vlog.

  1. Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je četrtek, 23. 11. 2017.
  2. Drugi rok za oddajo vlog je torek, 6. 3. 2018.
  3. Morebitni tretji rok za oddajo dodatnih vlog je torek, 5. 6. 2018.

Vloga z vso zahtevano dokumentacijo mora na naslov Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, dospeti oziroma biti oddana osebno na dan posameznega roka za oddajo vlog do 12.00. Vloga se lahko pošlje priporočeno po pošti oziroma odda v glavno pisarno na naslovu ministrstva vsak delovni dan med 9.00 in 15.30 (v petek do 14.30).

Odpiranje vlog:

Odpiranje vlog bo na sedežu Ministrstva za infrastrukturo v Ljubljani in ne bo javno.

Kontakt: elektronski naslov: mzi-mobilen.si(at)gov.si

 

Prijavite se na naše e-novice!.