Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov 2018

Vrednost razpisa: 900.000,00 EUR

Rok prijave: 30. 4. 2018

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in delovanja najmanj 10 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov oziroma partnerstev med podjetji in drugimi organizacijami v okviru posamezne gospodarske panoge/področja uporabe Slovenske strategije pametne specializacije in/ali posameznih verig in/ali mrež vrednosti znotraj njih, ki bodo zviševala usposobljenost kadra, zaposlenega v panogi/področju uporabe S4 in/ali verigi in/ali mreži vrednosti ter konkurenčnost zaposlenih, podjetij in slovenskega gospodarstva.
Namen javnega razpisa je izboljšanje kompetenc, produktivnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih ter krepitev konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Javni razpis se bo izvajal v Kohezijski regiji vzhodna Slovenija in v Kohezijski regiji zahodna Slovenija.

Upravičeni prijavitelji: Upravičeni prejemniki sredstev javnega razpisa so partnerstva, ki jih sestavljajo:
- panožna podjetja: samostojni podjetniki posamezniki ali podjetja registrirana po ZGD-1, ki:
so registrirana za delovanje v izbrani panogi partnerstva (glavna dejavnost), ali
delujejo na področju druge panoge, vendar imajo skupen interes za razvoj v okviru izbrane panoge partnerstva ali
delujejo v okviru verig vrednosti / področjih uporabe opredeljenih v S4, nastopajo samo v eni vlogi oziroma enem partnerstvu, ki kandidira na tem javnem razpisu,
v partnerstvu ne smejo nastopati partnerska podjetja, ki so člani partnerstva v katerem od kompetenčnih centrih (izbranem na Javnem razpisu – Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2017/18 – JR. 223, Uradni list RS, št. 67/16),
zaposlujejo vsaj eno osebo ali so samostojni podjetnik posameznik (v primeru, da podjetnik posameznik nima zaposlenih, mora opravljati dejavnost kot redno aktivnost)
ter
– drugi partnerji, ki se ne upoštevajo kot panožna podjetja in vodijo/sodelujejo samo pri aktivnostih projektne pisarne:
pravne osebe zasebnega prava (npr. interesna združenja, zbornice, organizacije na trgu dela, podjetja po ZGD-1, samostojni podjetniki posamezniki ipd.), ki nastopajo kot:
»administrativno finančni partner« (največ en v partnerstvu) izvajajo naloge projektne pisarne ali,
»kadrovski partner« (največ en v partnerstvu), ki opravlja kadrovsko podporne in svetovalne naloge;
v primeru, da je drugi partner ustanovljen po ZGD-1 ali je samostojni podjetnik posameznik, lahko nastopa v samo enem partnerstvu.

Več informacij je na voljo tukaj

 

Prijavite se na naše e-novice!.