Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje od 2017 do 2018

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in delovanja najmanj 10 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov oz. partnerstev med podjetji in drugimi organizacijami v okviru posamezne gospodarske panoge/področja uporabe Slovenske strategije pametne specializacije in/ali posameznih verig in/ali mrež vrednosti znotraj njih, ki bodo zviševala usposobljenost kadra, zaposlenega v panogi / področju uporabe S4 in/ali verigi in/ali mreži vrednosti ter konkurenčnost zaposlenih, podjetij in slovenskega gospodarstva.

Podprte bodo naslednje upravičene aktivnosti:
a) Vzpostavitev in delovanje projektne pisarne KOC- vodenje projekta
b) Krepitev razvoja kadrov
c) Mreženje in povezovanje partnerjev na področju razvoja kadrov;
d) Informiranje in obveščanje strokovne in ostale javnosti:
e) Zagotavljanje trajnosti delovanja KOC in doseženih rezultatov:
f) Krepitev usposobljenosti zaposlenih v panožnih podjetjih partnerstva

Upravičeni prejemniki sredstev so partnerstva, ki jih sestavljajo panožna podjetja ter drugi partnerji. Nosilni partner odda vlogo v imenu partnerstva. Partnerstvo mora vključevati najmanj 5 majhnih ali srednje velikih (panožnih) podjetij (v skladu s 55. členom ZGD-1) ter mora sodelovati v okviru panoge na drugi ravni Standardne klasifikacije delavnosti 2008 oziroma izkazati, da se KOC umešča v kontekst strateškega povezovanja S4.

Razpisuje: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije
Rok prijave: 12.12.2016
Prijavite se na naše e-novice!.