Javni razpis za »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2«

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja RRI projektov podjetij ali konzorcijev podjetij, katerih projektni cilj mora biti nov ali izboljšan izdelek, proces ali storitev, razvit do stopnje, da je potrjen v končni obliki ter primeren za uporabo v realnem okolju.

CILJ JAVNEGA RAZPISA

Sofinancirati najmanj 150 inovativnih, raziskovalno razvojnih projektov podjetij ali konzorcijev podjetij, ki se nanašajo na razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, kar posledično povečuje konkurenčnost sodelujočih podjetij. 

CILJNE SKUPINE / UPRAVIČENCI

 • PODJETJA – s sedežem v RS, ne glede na velikost, kot so opredeljena v ZPOP-1
 • TUJE PODJETJE – ustanovitev podružnice v RS do sklenitve pogodbe
 • KONZORCIJI PODJETIJ
 • JAVNI ZAVODI so izključeni, lahko sodelujejo kot zunanji izvajalci

POGOJI ZA KANDIDIRANJE

 • podjetje je ustanovljeno vsaj 2 leti
 • delež kapitala v virih sredstev podjetja nad 30%
 • EN konzorcijski partner LAHKO ne izpolnjuje zgornjih dveh pogojev HKRATI ali POSAMIČNO
 • zaposluje najmanj 3 osebe (predhodno leto) - potrdilo ZZZS
 • višina čistih prihodkov od prodaje (predhodno leto) je vsaj enaka vrednosti upravičenih stroškov RRI projekta
 • nastopi lahko 1 x kot prijavitelj (samostojni ali konzorcijski) in 1 x kot konzorcijski partner na eno odpiranje

POGOJI ZA RRI PROJEKT

 • skladen z namenom, ciljem in predmetom JR
 • uvrsti se v vsaj eno fokusno področje in/ali tehnologije znotraj izbranega prednostnega področja uporabe veljavne S4 za katerega je potrjen ali vsaj delno potrjen akcijski načrt SRIP ne sme se pričeti izvajati pred izdajo sklepa o izboru
 • ne sme biti daljši od 24 mesecev
 • višina sofinanciranja upravičenih stroškov je vsaj 100.000,00 € in največ 500.000,00 €
 • v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije
 • izkazovati spodbujevalni učinek in nujnost pomoči
 • upoštevati pravilo kumulacije državne pomoči
 • stroškovno mesto - stroški zunanjih storitev, neopredmetena sredstva in prejeta sredstva
 • projektni cilj = nov ali izboljšan izdelek, proces ali storitev, ki ga namerava prijavitelj dati na trg v 24 mesecih po zaključku RRI projekta

ROK ZA PRIJAVO: 8. 11. 2019 do 23.59

 

Več informacij in razpisna dokumentacija so na voljo tukaj

Prijavite se na naše e-novice!.