Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017 - 2018 (Procesne izboljšave 2017-2018) »PRIZ 17-18«

Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesnih izboljšav (kot npr. prenova poslovnih procesov, vitko poslovanje, vitki poslovni procesi, učinkovito upravljanje poslovnih procesov, business process management, dizajn management,…) in tudi zato, da se spodbuja prehod v (S)Industrijo 4.0.

Cilj razpisa

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju »Povečanje dodane vrednosti MSP« prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«.

V okviru javnega razpisa bomo podprli okvirno 75 podjetij.

Predmet razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev, ki jih podjetjem zagotovijo zunanji izvajalci v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov v podjetjih.

Pogoji za sodelovanje

Več o pogojih najdete v javnem razpisu.

Okvirna višina sredstev

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, znaša največ do 1.500.000,00 EUR.

Proračunska postavka

Kohezijska regija

%

Leto 2018

160063 - PN3.1. - Spodbujanje podjetništva-V-14-20-EU

Vzhodna Slovenija

67

1.005.000

160065 - PN3.1. - Spodbujanje podjetništva-Z-14-20-EU

Zahodna Slovenija

33

495.000

Skupaj

 

100

1.500.000

Upravičeni stroški

Stroški storitev zunanjih izvajalcev (svetovalne storitve v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov), pri čemer svetovalne storitve niso trajne ali občasne dejavnosti, niti se ne nanašajo na običajne stroške poslovanja podjetja, kot so rutinske storitve davčnega svetovanja, redne pravne storitve ali oglaševanje.

Agencija bo sofinancirala operacijo upravičenca glede na doseganje zastavljenih ciljev in upravičenost stroškov, ki so, oziroma bodo nastali in bili plačani do 10.9.2018.

Obdobje izvajanja operacije pomeni obdobje od izdaje sklepa o izboru do potrditve Priloge 3 k poročilu o izvedenih procesnih izboljšavah upravičenca: Poročilo izvajalca in upravičenca o izvedenih procesnih izboljšavah. V tem  obdobju morajo biti izvedena svetovalna srečanja projektne skupine s svetovalcem ter preostale aktivnosti operacije. Obdobje izvajanja operacije ne sme biti krajše od 120 dni.

Upravičenci bodo morali izstaviti eno vsebinsko poročilo in en zahtevek za izplačilo v obdobju, ki  ni krajše od 120 dni od datuma izdaje sklepa o izboru na predmetni javni razpis do najkasneje 10.9.2018.

Po 10.9.2018 agencija zahtevkov za izplačilo iz naslova predmetnega javnega razpisa ne bo več sprejemala.

Če se bo operacija začela izvajati pred datumom izdaje sklepa o izboru, ne bo upravičena do sofinanciranja. Vsi dogodki, povezani z izvedbo operacije kot npr. zavezujoče naročilo, podpis/sklenitev pogodbe, predplačila, are, izdaja avansnih računov, ipd, se lahko izvršijo šele po datumu izdaje sklepa o izboru.

Upravičeni stroški se sofinancirajo na podlagi dejansko nastalih stroškov, katerih nastanek upravičenec dokazuje skladno z veljavnimi Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Izbor zunanjega izvajalca

Pri izboru zunanjega izvajalca mora upravičenec ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni. Upravičenec bo moral ob oddaji zahtevka za izplačilo, navesti kako je pri izboru zunanjega izvajalca upošteval načelo gospodarnosti in pridobil storitev po tržni ceni ter navesti dokazila o izboru zunanjega izvajalca (tri prejete ponudbe med seboj nepovezanih družb in dokumentacija s katero izkaže preveritev tržnih cen; v primeru, da treh ponudb ni mogoče pridobiti, mora upravičenec navesti dokumentacijo, s katero lahko izkaže, da je preveril tržne cene ter ustrezno pojasniti zakaj ni bilo mogoče pridobiti vsaj treh ponudb).

Postopek izbora izvajalca z vsemi zahtevanimi dokazili bo moral upravičenec izvesti do oddaje vloge in pri tem ustrezno uporabiti Prilogo 4 k poročilu upravičenca o izvedbi procesnih izboljšav: izbor storitve procesnih izboljšav 2017_2018, ki je del pogodbe o sofinanciranju. Upravičenec bo moral z zunanjim izvajalcem navedenem v vlogi skleniti pogodbo o izvedbi storitve, ki se nanaša na svetovalne storitve v okviru sofinancirane operacije na predmetni javni razpis (pogodba ne sme biti sklenjena pred datumom sklepa o izboru). Upravičenec bo moral ob sklenitvi pogodbe o sofinanciranju agenciji priložiti kopijo pogodbe z izbranim izvajalcem.

Omejitve in neupravičeni stroški

Omejitve:

  • Svetovalne storitve ne smejo biti trajne ali občasne dejavnosti, niti se ne smejo nanašati na običajne stroške poslovanja podjetij, kot so rutinske storitve davčnega svetovanja, redne pravne storitve ali oglaševanje in podobno.
  • Delo zunanjih izvajalcev oziroma svetovalcev, če je opredeljeno kot pavšalno plačilo v odstotku celotnih stroškov operacije oz. posamezne dejavnosti.
  • Delo zaposlenih (pri upravičencu) v vlogi svetovalcev na podlagi podjemnih in avtorskih pogodb.

Neupravičen strošek

  • Davek na dodano vrednost (DDV).

Roki in način prijave

Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku. Vsa zahtevana vpisna polja na obrazcih morajo biti izpolnjena. Prijavitelj podatke v obrazce vpisuje v polja označena z rumeno barvo in na mesta v besedilih, kjer je narisana črta. Vsi finančni podatki v vlogi morajo biti v evrih (EUR). Izračuni morajo biti pravilni in prikazani na dve decimalni mesti in zaokroženi navzdol. Pri izpolnjevanju obrazcev mora prijavitelj upoštevati določila predmetnega javnega razpisa, razpisne dokumentacije in navodil na obrazcih.

Roki za oddajo vlog so:

  1. rok: 7. 12. 2017,
  2. rok: 22. 2. 2018

Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.

Navodila za izdelavo popolne vloge so navedena v razpisni dokumentaciji, točka IV.

Vloge je potrebno vložiti na naslov: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana. Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo do vključno z zadnjim dnem roka za oddajo vlog prispele v vložišče agencije oziroma bodo oddane priporočeno po pošti.

Stroški priprave in oddaje vloge na predmetni javni razpis bremenijo prijavitelja.

Agencija vlog ne bo vračala prijaviteljem, razen v primerih kot jih določa ta javni razpis.

Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z navodili, ki so v razpisni dokumentaciji in sicer v zaprti ovojnici z navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »NE ODPIRAJ - VLOGA - Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2017 -2018 (Procesne izboljšave 2017-2018)«, in s polnim nazivom in naslovom prijavitelja.

Drugo odpiranje bo izvedeno samo v primeru, v kolikor sredstva v okviru prvega odpiranja ne bodo porabljena v celoti.

Za porabo celotnih sredstev po tem razpisu se šteje, da je v okviru posameznega programskega območja na razpolago manj kot 20.000,00 EUR.

Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.

Dodatne informacije

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: procesneizboljsave@spiritslovenia.si. Zaprosilo naj bo označeno s »Procesne izboljšave 2017/2018 - vprašanje«. Agencija ni dolžna posredovati informacij v zvezi s predmetnim javnim razpisom, če iz pisnega zaprosila ni razvidne zahtevane označbe.

Vprašanja morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje tri delovne dni pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge. Agencija bo objavila odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. V primeru bistvenih sprememb javnega razpisa, bodo spremembe objavljene v Uradnem listu Republike Slovenije.  Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu: www.spiritslovenia.si.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.

Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani: www.spiritslovenia.si.

Razpisna dokumentacija

Vsi potrebni podatki in navodila ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev so navedeni v Razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani agencije: www.spiritslovenia.si.

Razpisna dokumentacija, ki vsebuje (i) navodila, (ii) besedilo javnega razpisa, (iii) podrobnejšo predstavitev meril za ocenjevanje vlog, (iv) dokazila in način preverjanja pogojev ter sestavine vloge in (v) vzorec pogodbe s prilogami, je na voljo na spletnem naslovu: www.spiritslovenia.si ali na sedežu agencije v času uradnih ur od ponedeljka do petka med 9.00 in 13.00 uro. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti na osnovi zahteve podane na elektronski naslov: procesneizboljsave@spiritslovenia.si, s pripisom »PROCESNE IZBOLJŠAVE 2017-2018 - razpisna dokumentacija«. Agencija ni dolžna posredovati razpisne dokumentacije, če iz e-sporočila pošiljatelja ni razvidnega zahtevanega pripisa.

Vprašanja in odgovori

  • Vprašanja in odgovori (PDF) - 5. 12. 2017 - Opozorilo: Vprašanja št. 48., 55., 57. in 82. so ustrezno dopolnjena.

 

Posebna priporočila in napotki!

Elektronski dokumenti

 

 

Prijavite se na naše e-novice!.