Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike ter prilagoditev ponudbe zaradi epidemije Covid-19 – sprememba obstoječega Javnega razpisa za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostni

Namen javnega razpisa je prilagoditev turistične ponudbe zaradi epidemije Covid -19, spodbujanje k uvajanju ekološkega oziroma trajnostnega managementa in ekoloških ali trajnostnih standardov v turističnih nastanitvenih objektih in gostinskih obratih ter pridobitev mednarodno uveljavljenega okoljskega ali trajnostnega znaka.

Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov pridobitve mednarodno uveljavljenega okoljskega ali trajnostnega znaka za turistične nastanitve in gostinske ponudnike ter stroškov, povezanih s promocijo konkurenčne prednosti turističnega/gostinskega ponudnika, ki jo je pridobil z znakom. Okoljski/trajnostni znaki, ki so predmet sofinanciranja, so naslednji: znak za okolje EU – EU ECOLABEL, Bio Hotels, Green Globe, Zeleni ključ, Travelife, EMAS, Ecocamping, World of Glamping Green in LEAF. Predmet javnega razpisa je tudi prilagoditev ponudbe zaradi epidemije COVID-19 na način, da se zagotovi varnost in zdravje gostov.

Prijavitelj lahko v eni vlogi zaprosi za sofinanciranje uvedbe enega okoljskega/trajnostnega znaka.

Upravičenci
Na razpis za ta namen se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, društva in drugi subjekti javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju turizma in gostinstva, ki doslej niso bili prejemniki sredstev ministrstva za namen uvedbe istega okoljskega znaka za isto turistično nastanitev ali gostinski obrat. Prijavitelj, ki je že pridobil sredstva za uvedbo določenega znaka pa lahko kandidira za uvedbo drugega znaka za isti nastanitveni objekt, v kolikor je pridobil zadevni znak ali istega znaka za drugi nastanitveni objekt. Prijavitelj lahko kandidira za največ dva ista znaka za različne nastanitvene objekte ali za dva različna znaka za isti objekt. 

Skupna višina sredstev
Okvirna skupna višina sredstev, ki bo na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 105.000,00 evrov.

Upravičeni stroški

  • stroški svetovalnih in izobraževalnih storitev na področju ekološkega/trajnostnega managementa, ki so izvedene s strani zunanjih svetovalcev z namenom pridobitve okoljskega/trajnostnega znaka, vključno s stroški pridobitve znaka,
  • stroški informiranja in komuniciranja (promocijske aktivnosti) turistične ali gostinske ponudbe ponudnika, potem, ko je pridobil okoljski/trajnostni znak in prilagodil ponudbo na način, da zagotovi varnost in zdravje gostov,
  • stroški izdelave promocijskega materiala, na katerem je jasno viden okoljski/trajnostni znak.

ROK ZA PRIJAVO: 8. 9. 2020 do 23.59.

 

Več informacij in razpisna dokumentacija so na voljo tukaj

Prijavite se na naše e-novice!.