Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2017-2018 »E-POSLOVANJE 2017-2018«

Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti MSP, ki lahko s prevzemom elektronskega načina poslovanja lažje vstopajo v globalne verige vrednosti in na nove trge, povečajo mednarodno konkurenčnost njihovega poslovanja, izboljšajo in pospešijo interakcijo s poslovnimi partnerji v tujini, učinkoviteje pošiljajo in zbirajo informacije ter izboljšajo odnose v celotni dobavni verigi.

Cilj razpisa

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja izboljšati možnosti MSP pri vstopu oziroma širitvi poslovanja na tuje trge in tako povečati njihovo mednarodno konkurenčnost.

Predmet razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in nadgradnje elektronskega poslovanja s tujimi trgi v podjetjih in vključuje:

  • a) Elektronsko izmenjavo med partnerji
  • b) Digitalizacijo nastopov na sejmih
  • c) Spletne strani za tuje trge
  • d) Spletne trgovine
  • e) Produktno-prodajne videe
  • f)  Krepitev kompetenc - usposabljanja

Roki in način prijave

Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku. Vsa zahtevana vpisna polja na obrazcih morajo biti izpolnjena. Prijavitelj podatke v obrazce vpisuje v polja označena z rumeno barvo in na mesta v besedilih, kjer je narisana črta. Vsi finančni podatki v vlogi morajo biti v evrih (EUR). Izračuni morajo biti pravilni in prikazani na dve decimalni mesti in zaokroženi navzdol. Pri izpolnjevanju obrazcev mora prijavitelj upoštevati določila predmetnega javnega razpisa, razpisne dokumentacije in navodil na obrazcih.

Prijavitelj izpolni Obrazce št. 1, 2, 3, 5, 6 in 7 ter jih natisne. Zakoniti zastopnik prijavitelja podpiše Obrazce št. 1, 2, 3, 5 in 6 in jih žigosa, če prijavitelj pri poslovanju uporablja žig. Od izvajalca/ev pridobi izpolnjen/e in podpisan/e Obrazec/e št. 4. V primeru, da pri operaciji sodeluje več izvajalcev se za vsakega posebej priloži Obrazec št. 4. Obrazce št. 1, 2, 3, 4, 5 in 6  vloži v pisemsko ovojnico, ki jo zapre in opremi z Obrazcem št. 7. Pisemsko ovojnico odda agenciji:

  • priporočeno po pošti ali
  • osebno v sprejemni pisarni agencije v času uradnih ur od ponedeljka do petka od 9:00 do 13:00.

Vloge je potrebno vložiti na naslov: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana.

Stroški priprave in oddaje vloge na predmetni javni razpis bremenijo prijavitelja.

Agencija vlog ne bo vračala prijaviteljem, razen v primerih kot jih določa ta javni razpis.

Roka za oddajo vlog sta:

  1. rok: 2. 10. 2017 in
  2. rok: 1. 3. 2018.

Drugo odpiranje bo izvedeno samo v primeru, v kolikor sredstva v okviru prvega odpiranja ne bodo porabljena v celoti.

Za porabo celotnih sredstev po tem razpisu se šteje, da je v okviru posameznega programskega območja na razpolago manj kot 30.000,00 EUR.

Več informacij je na voljo tukaj.

Prijavite se na naše e-novice!.