Javno povabilo k sodelovanju zunanjim izvajalcem - PONI Gorenjska

Povabilo za izvedbo izobraževanj iz področja podjetniškega usposabljanja v okviru projekta Podjetno nad izzive – PONI Gorenjska.

1. PREDMET JAVNEGA POVABILA

BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj (v nadaljevanju BSC Kranj) vabi vse zainteresirane kandidate, da oddajo prijavo za vpis v bazo izvajalcev izobraževanj (predavanj in delavnic) v sklopu aktivnosti v okviru projekta Podjetno nad izzive – PONI Gorenjska.

V okviru projekta bo BSC Kranj v obdobju 2020 – 2023 za samostojno podjetniško pot usposobil 80 potencialnih podjetnikov. Potencialni podjetniki bodo v obdobju štirih mesecev svoje poslovne ideje s pomočjo mentorske, svetovalne in finančne podpore razvili v poslovne modele, poslovne načrte in jih kasneje realizirali v samostojnem poslovnem subjektu. Usposabljanja bodo potekala v skupinah po do 12 udeležencev, vsaka skupina se bo usposabljala 4 mesece. Vključevanje skupin bo  potekalo zaporedno v obdobju od septembra 2020 do julija 2023.

Sam vpis v bazo izvajalcu še ne zagotavlja direktnega dela v projektu PONI. Izvajalec je v bazo vpisan do preklica.

 

2. IZOBRAŽEVALNI SKLOPI IN IZVEDBA

Udeleženci projekta PONI bodo v obdobju 4 mesecev pridobivali podjetniško znanje za samostojno podjetniško pot.

Zunanje izvajalce iščemo za izvedbo izobraževanj iz naslednjih področij:

 • Osnove podjetništva
 • Oblikovanje in razvoj poslovnih idej
 • Poslovno modeliranje
 • Teambuilding s poudarkom na spoznavanju močnih in šibkih področij posameznika ter oblikovanja in krepitve ekip
 • Raziskava trga
 • Prodaja in trženje s poudarkom na digitalnem marketingu
 • Celostna grafična podoba
 • Priprava poslovnega načrta
 • Poslovne funkcije
 • Organizacija časa in uporaba spletnih pripomočkov za izboljšanje produktivnosti
 • Komuniciranje, javno nastopanje in pogajanja
 • Osnove računovodstva, davkov in finančnega dela poslovnega načrta
 • Postopki za ustanovitev podjetja
 • Zaposlovanje, obveznosti podjetnika in pravilniki v podjetju
 • Osnove gospodarskega prava
 • Informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT) ter uporaba spleta pri poslovanju podjetja
 • Viri financiranja za MSP (mikro, mala in srednja podjetja)
 • Socialno podjetništvo kot družbeno odgovoren način razmišljanja podjetnikov

Ponudnik lahko izvede celoten sklop, več sklopov ali del posameznega sklopa. Podrobnejša opredelitev predavanih vsebin, trajanje posameznega izobraževalnega sklopa ter terminski plan se prilagodi potrebam in (pred)znanju udeležencev posamezne skupine in se dogovori z BSC Kranj pred izvedbo. Navedeno število izobraževalnih ur je okvirno in se lahko spremeni. Navedeno število ur velja za udeležence ene skupine, skupin bo predvidoma 7.

Zunanje izvajalce za posamezne sklope izobraževanj bo BSC Kranj izbral na osnovi kriterijev: primernost, kompetentnost, reference, izkušnje, razpoložljivost v določenem terminu in ponujena cena.

Izobraževanja bodo potekala v dopoldanskem ali popoldanskem času v prostorih PE Kovačnica. Izobraževanja bodo skupinska ali posamična, glede na potrebe udeležencev operacije.

 

3. OBLIKA SODELOVANJA

Z izbranimi kandidati bo BSC Kranj sklenil avtorske ali podjemne pogodbe, ali pa bo sodelovanje urejeno preko pogodbe o sodelovanju oziroma podpisane naročilnice. V pogodbi bo opredeljeno: predmet izobraževanja in število ur, ki jih bo izvajalec izvedel, cena ter drugi elementi pogodbe. Cena na uro izvedbe je predmet posamične ponudbe, a ne sme preseči 50 EUR brez DDV. Zunanji izvajalec lahko delo opravlja le preko uveljavljenih pravno-formalnih pogodbenih razmerij in lahko za svoje delo izstavi račun oz. prejme plačilo. Storitve lahko opravlja preko svojega podjetja, ali podjetja v katerem je zaposlen ali pa ima s svetovalnim podjetjem sklenjeno drugo pogodbeno razmerje. Prav tako lahko deluje preko avtorske pogodbe, podjemne pogodbe ali kakšne druge oblike v skladu z veljavno delovno-pravno zakonodajo. Zunanji izvajalec z oddajo prijave za vpis sprejme pogoje tega javnega povabila.

 

4. PRIJAVA:

Prijavo prijavitelji oddajo preko izpolnjenega Google Doc obrazca. Javno povabilo je odprto od dneva objave do preklica. Prva izobraževanja se bodo predvidoma pričela septembra 2020.

Iz prijave naj bodo razvidni vsaj naslednji podatki:

 • osebni podatki prijavitelja,
 • pravna oseba, v okviru katere deluje, ali drug način za obračunavanje svetovanja,
 • kontaktni podatki (telefon, elektronska pošta),
 • predmet prijave (sklopi, za katere prijavitelj oddaja prijavo),
 • reference ponudnika ter ostali podatki za katere prijavitelj meni, da so relevantni,
 • ponujena bruto cena (vsi stroški z vključenim ddv) za izvedeno uro izobraževanja,
 • soglasje za strinjanje s pogoji javnega povabila in obdelavo osebnih podatkov (obrazec priložen).

 

5. DODATNE INFORMACIJE:

Neposredna kontaktna oseba je Taja Nograšek, telefon: 04 777 72 55 ali elektronska pošta: poni@bsc-kranj.si.

 

6. POGOJI JAVNEGA POVABILA IN OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

Oddana vloga zainteresiranim kandidatom ne zagotavlja, da bodo izbrani za zunanje izvajalce, niti ne pomeni, da ima BSC Kranj do kandidatov kakršnekoli pravne oziroma finančne obveznosti, zainteresirani kandidati pa na podlagi oddane prijave zoper BSC Kranj nimajo nikakršnih zahtevkov, niti pravnih sredstev.

BSC Kranj si pridržuje pravico, da k oddaji vloge povabi strokovnjake po lastni presoji. Zainteresirani kandidati se z oddajo vloge izrecno strinjajo z vsemi pogoji tega javnega povabila, ter dovoljujejo obdelavo in uporabo osebnih podatkov navedenih v vlogi za namen izvajanja aktivnosti projekta PONI, za kar morajo podpisati soglasje (obrazec priložen). Za resničnost in pravilnost navedenih podatkov v vlogi odgovarja zainteresirani kandidat kazensko in materialno.

 

SOGLASJE ZA STRINJANJE S POGOJI JAVNEGA POVABILA IN ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV.

 

Projekt se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«, prednostne osi »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast« v okviru izvajanja prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«, specifičnega cilja 1: »spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij«. Projekt je delno financiran s strani Evropske unije in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in delno s strani Republike Slovenije.

Prijavite se na naše e-novice!.