Javno povabilo k sodelovanju zunanjim mentorjem - PONI Gorenjska

Povabilo za izvedbo podjetniškega mentoriranja v okviru projekta Podjetno nad izzive – PONI Gorenjska.

1. PREDMET JAVNEGA POVABILA

BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj (v nadaljevanju BSC Kranj) vabi vse zainteresirane kandidate, da oddajo prijavo za vpis v bazo zunanjih mentorjev v okviru projekta Podjetno nad izzive – Poni Gorenjska.

Upravičenci mentoriranja so potencialni podjetniki, vključeni v projekt PONI Gorenjska. V okviru projekta bo BSC Kranj v obdobju 2020 – 2023 za samostojno podjetniško pot usposobil 80 potencialnih podjetnikov. Potencialni podjetniki bodo v obdobju štirih mesecev, ko bodo zaposleni na BSC Kranj, svoje poslovne ideje s pomočjo mentorske, svetovalne in finančne podpore razvili v poslovne modele, poslovne načrte in jih kasneje realizirali v samostojnem poslovnem subjektu. Usposabljanja bodo potekala v skupinah po do 12 udeležencev, vsaka skupina se bo usposabljala 4 mesece. Vključevanje skupin bo  potekalo zaporedno v obdobju od septembra 2020 do julija 2023. Skupina do 12 udeležencev ima praviloma enega zunanjega mentorja.

Cilj mentoriranja je ponuditi pomoč udeležencem v obliki svetovanja, prenosa znanj in izkušenj, nadgradnja kompetenc ter spodbujanje vseh aktivnosti, ki jih potencialni podjetniki oz. udeleženci projekta potrebujejo, da s svojo poslovno idejo uspejo. 

Vpis v bazo mentorjev še ne zagotavlja direktnega dela v projektu PONI. Mentor je v bazo vpisan do preklica.

 

2. ZUNANJE MENTORIRANJE

Mentor bo s svojimi praktičnimi podjetniškimi izkušnjami, znanjem in mrežo poznanstev udeležencem projekta PONI približal podjetništvo in olajšal vstop v svet podjetništva.  Oseba mora zato imeti primerne kompetence, izkušnje ter reference, saj bo s svojim specifičnim podjetniškim znanjem sodelovala pri razvoju podjetniških idej udeležencev ter reševanju zahtevnejših vsebinskih vprašanj. Zaželeno je, da je zunanji mentor podjetnik oz. bivši podjetnik, ni pa obvezno. Vsaka skupina (do 12 udeležencev oz. potencialnih podjetnikov) ima praviloma enega zunanjega mentorja.

Delo zunanjega mentorja zajema usmerjanje udeležencev pri razvoju poslovnih idej in njihovi osebnostni rasti. Je motivator, ki udeležence spodbuja in jim je v oporo ob pojavu ovir. Pomaga pri mreženju in vzpostavljanju kontaktov s posamezniki in podjetji v poslovnem svetu. Prav tako je naloga zunanjega mentorja praktična predstavitev dela v lastnem podjetju, predstavitev priložnosti in ovir, ki se lahko pojavijo na samostojni podjetniški poti in predstavitev ter rešitev različnih situacij, s katerimi se podjetniki srečujejo pri poslovanju. Njegovo delo se prilagaja glede na strukturo vključenih udeležencev.

Predvideno je, da mentor opravi do 80 ur mentoriranja na skupino udeležencev v obdobju 4 mesecev, kolikor traja njihovo usposabljanje. To okvirno pomeni, da z udeleženci dela enkrat tedensko. Zunanji mentor lahko mentorira eno ali več skupin udeležencev. Navedeno število ur mentoriranja je okvirno in se lahko spremeni. Zunanjega mentorja za skupino udeležencev bo BSC Kranj izbral na osnovi kriterijev: primernost, kompetentnost, reference, izkušnje, razpoložljivost v določenem terminu in ponujena cena.

Mentoriranje bo potekalo v dopoldanskem ali popoldanskem času v prostorih PE Kovačnica. Mentoriranja so lahko skupinska (za 12 udeležencev) ter tudi posamična, glede na potrebe udeležencev projekta.

 

3. OBLIKA SODELOVANJA

Z izbranim kandidatom bo BSC Kranj sklenil avtorsko ali podjemno pogodbe, ali pa bo sodelovanje urejeno preko pogodbe o sodelovanju oziroma podpisane naročilnice. Cena za celoten sklop mentoriranja je: 3948,00 € + DDV.

Zunanji mentor lahko delo opravlja le preko uveljavljenih pravno-formalnih pogodbenih razmerij in lahko za svoje delo izstavi račun oz. prejme plačilo. Storitve lahko opravlja preko svojega podjetja, ali podjetja v katerem je zaposlen ali pa ima s svetovalnim podjetjem sklenjeno drugo pogodbeno razmerje. Prav tako lahko deluje preko avtorske pogodbe, podjemne pogodbe ali kakšne druge oblike v skladu z veljavno delovno-pravno zakonodajo.

Zunanji mentor z oddajo prijave za vpis sprejme pogoje tega javnega povabila.

 

4. PRIJAVA:

Prijavo prijavitelji oddajo na naslov: poni@bc-kranj.si. Javno povabilo je odprto od dneva objave do preklica. Prvo usposabljanje se bo predvidoma pričelo meseca septembra 2020.

Iz prijave naj bodo razvidni vsaj naslednji podatki:

  • osebni podatki prijavitelja,
  • pravna oseba, v okviru katere deluje, ali drug način za obračunavanje svetovanja,
  • kontaktni podatki (gsm številka, elektronska pošta),
  • reference ponudnika ter ostali podatki za katere prijavitelj meni, da so relevantni,
  • ponujena bruto cena (vsi stroški z vključenim ddv) za izvedeno uro mentoriranja
  • soglasje za strinjanje s pogoji javnega povabila in obdelavo osebnih podatkov (obrazec priložen).

 

5. DODATNE INFORMACIJE:

Neposredna kontaktna oseba je Taja Nograšek, telefon: 04 777 72 55 ali elektronska pošta: poni@bsc-kranj.si.

 

6. POGOJI JAVNEGA POVABILA IN OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

Oddana vloga zainteresiranim kandidatom ne zagotavlja, da bodo izbrani za zunanje mentorje, niti ne pomeni, da ima BSC Kranj do kandidatov kakršnekoli pravne oziroma finančne obveznosti, zainteresirani kandidati pa na podlagi oddane prijave zoper BSC Kranj nimajo nikakršnih zahtevkov, niti pravnih sredstev.

BSC Kranj si pridržuje pravico, da k oddaji vloge povabi strokovnjake po lastni presoji. Zainteresirani kandidati se z oddajo vloge izrecno strinjajo z vsemi pogoji tega javnega povabila, ter dovoljujejo obdelavo in uporabo osebnih podatkov navedenih v vlogi za namen izvajanja aktivnosti projekta PONI, za kar morajo podpisati soglasje (obrazec priložen). Za resničnost in pravilnost navedenih podatkov v vlogi odgovarja zainteresirani kandidat kazensko in materialno.

 

SOGLASJE ZA STRINJANJE S POGOJI JAVNEGA POVABILA IN ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV.

 

Projekt se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«, prednostne osi »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast« v okviru izvajanja prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«, specifičnega cilja 1: »spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij«. Projekt je delno financiran s strani Evropske unije in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in delno s strani Republike Slovenije.

Prijavite se na naše e-novice!.